1
کل امتیازات: 74
سوالات: 5 - جواب: 35 - بهترین پاسخ: 1
2
کل امتیازات: 50
سوالات: 7 - جواب: 18 - بهترین پاسخ: 1
3
کل امتیازات: 47
سوالات: 3 - جواب: 13 - بهترین پاسخ: 4
4
کل امتیازات: 46
سوالات: 2 - جواب: 14 - بهترین پاسخ: 3
5
کل امتیازات: 42
سوالات: 6 - جواب: 21 - بهترین پاسخ: 2
6
کل امتیازات: 37
سوالات: 4 - جواب: 19 - بهترین پاسخ: 2
7
کل امتیازات: 37
سوالات: 4 - جواب: 18 - بهترین پاسخ: 0
8
کل امتیازات: 32
سوالات: 1 - جواب: 16 - بهترین پاسخ: 1
9
کل امتیازات: 26
سوالات: 0 - جواب: 12 - بهترین پاسخ: 0
10
کل امتیازات: 25
سوالات: 3 - جواب: 8 - بهترین پاسخ: 0