• برنج بلای جان آب

    با آغاز فصل کشت در استان گلستان استفاده از منابع آبی سطحی و زیرزمینی نیز افزایش می یابد و با توجه به خشکسالی های پی در پی، کارشناسان بخش آب بر مدیریت مصرف در بخش های مختلف در زمان کنونی و پیش رو تاکید دارند.


    مشاهده ادامه...

گزارش تخلف