سوالات متداول

آرتا: از نامهاي باستاني, به معني راستي و درستي مي باشد، همچنين در سايت جامعه مجازي مهندسان کشاورزي به عنوان واحد پول مجازي اطلاق ميشود

کاربران برتر