مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisrel

 • مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس (Amos)  و لیزرل (Lisrel)


  نرمالسازی چند متغیره دادهها، رسم مدلهای اندازهگیری، مدل معادلات ساختاری و مدل تحلیل مسیر، تحلیل عاملی اکتشافی )EFA) ، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و برازش مدل، آزمون فرضیات،...


   


  تجزیهوتحلیلآماریپروژهوپایاننامههایدانشجوییتوسطنرمافزار  SPSS و SAS


   


  مشاوره و همکاری در زمینه تهیه و تدوین مقاله، پروپوزال و کلیه فصول پایاننامه


  کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری


  با نازلترین قیمت و بالاترین سطح علمی


  مشاوره رایگان تا لحظه دفاع از پایاننامه و چاپ مقاله


  دانشجویان کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری مشغول به تحصیل در رشتههای مختلف از جمله مدیریت، حسابداری، پزشکی، کامپیوتر، روانشناسی، اقتصاد، کشاورزی، آمار، جامعهشناسی، علوم اجتماعی و ...از سرتاسر ایران میتوانند تحلیل آماری و ارائه مدل پژوهش خود را به ما بسپارند و در کمترین زمان، نتایج کامل با بهترین کیفیت و قیمت مناسب دریافت کنند.


  گروه پژوهشی تحلیل برتر


  با مدیریت بهمن نصیری

۹۵۶ مشاهده
۰ نظر