•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
از آن جائيكه سيستمهاي آبياري سطحي بيش از 95 درصد از اراضي فارياب جهان را تشكيل ميدهند، لذا طراحي و مديريت بهينه سيستمهاي آبياري، امري ضروري و اجتنابناپذير ميباشد. مدیریت شبکه های آبیاری مهمترین عامل در بهره برداری بهینه می باشد و بهره برداری از شبکه و ارائه خدمات به کشاورزان ، با کمترین هزینه ممکن ...