•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
    موضوع : IPMلوبیا درمنطقه اقلیدفارس ارائه دهنده: محمدزارعی کردشولی استادراهنما: جناب آقای مهندس محمدسیرجانی زمان ارائه:10/10/1390 چکیده: شهرستان اقليددرشمال استان فارس واقع شده است.این شهرستان ازمناطق مهم کشاورزی ایران بوده که چندین سال مقام اول تولیدحبوبات،رتبه اول تولیدکلزاو...