•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
رودخانه ها از مهمترين عوامل مؤثر در فرايندهاي ژئومورفولوژيك زمين و چرخه فرسايش بوده اند و تاكنون مطالعات گسترده اي بر روي تغييرات مورفولوژيك رودخانه ها و عوامل موثر بر آنها صورت گرفته است . در اين پژوهش، هدف شناخت عوامل ژئومورفولوژيك مؤثر بر تغييرات بستر بخش مياني رودخانه اترك و بررسي دامنه اين تغيي...