•  
  •  

تمام دسته‌ها


چکیده مقاله: با توجه به ویژگی های مهم دریای خزر به عنوان یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان و اثرات نامطلوب آلودگی آب بر این ویژگی ها، تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آبهای سواحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان، شناسایی منابع آلاینده آن و راه های کاهش آلودگی دریای خزر به عنوان اصلی تر...
thumb
چكيده : با توجه به ویژگی های مهم دریای خزر به عنوان یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان و اثرات نامطلوب آلودگی آب بر این ویژگی ها ، تعیین خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آبهای سواحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان ، شناسایی منابع آلاینده آن و راههای کاهش آلودگی دریای خزر به عنوان اصلی ترین ا...