•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
شناسایی: نام :closterovirus      citrus  tristeza               همنام ها : ویروس زاوال سریع مرکبات –ویروس زردی نهال های مرکبات-ویروس حفره دار شدن ساقه ویروس سرخشکیدگی سرشاخه لیموترش.   موقعی...