•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
واكنش زنجيره پليمراز (PCR)  مواد واكنش: 1- آغازگرها(primers) 2-:dNTP  نوكلئوتيدهاي dNTP به شكل مايع مي‌باشد (غلظت مي‌تواند 10 يا 50 ميلي مولار باشد) لازم است كه با آب دوبار تقطير شده به 10 ميلي مولار رقيق شوند. 3 - بافر پي سي آر (باغلظت 10x ): بافر استاندارد واكنش براي آنزي...