•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
چکیده:    تنظیم بیان ژن یکی از نیازهاي اساسی دربدن موجودات زنده است.تنظیم بیان ژن به معنی فعال شدن ویاخاموش شدن یک ژن درموجود درهرمرحله اززندگی یا در بافت‌هاي مختلف می‌باشد.به بیان نشدن یک ژن دربافتهاي مختلف و یا در زمان‌هاي مختلف رشدي اصطلاحا ًخاموشی‌ ژن می‌گوین...