•  
  •  

تمام دسته‌ها


استفاده ازعملکرد بیوتکنولوژی ژنومی برای کنترل نماتدهای انگل گیاهی Ø     خلاصه : نماتدهای پارازیت گیاهی فاکتور های زنده اولیه برای کاهش تولید محصول می باشد. در حال حاضر استراتژی های کنترل نماتد شامل نماتد کشها (nematicides) ، تناوب زراعی(croprotation) و ارقام مقاوم (...