•  
  •  

تمام دسته‌ها


پروانه تخم انگشتری Malacosoma neustria  (Lasiocampidae, Lep.) خانواده ای که پروانه تخم انگشتری در آن جای میگیرد بسیار غنی است و گونه های آن در سراسر جهان پراکندگی دارند. معمولا پروانه هایی با جثه متوسط، قوی و به رنگهای قهوه ای یا خاکستری بوده که بدن، موها و چشمها نیز مودار است. شاخکها در این ...