•  
  •  

تمام دسته‌ها


 نام آفت     پروانه چوبخوار پسته ( كرمانيا ) نام علمي آفت     Kermania Pistaciella زمان ظهور حشره كامل     اواسط فروردين نحوه خسارت      تغذيه لارو از مغزمحور خوشه ها و سرشاخه ها ضعيف شدن سرشاخه ها سياه شد...