•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
وقتی ناگهان آثار قرمز، ملتهب و خارش دار کهیر مانندی را بر پوست فرزند کوچکت مشاهده میکنی، دچار وحشت میشوی و در دقایق اولیه ذهنت به هزار و یک جا و انواع بیماری های مزمنی که با عوارض پوستی همراه است، می رود. با کمی دقت نشانه های گزش حشره ای را در مرکز نقاط قرمز و ملتهب می بینی و درمی یابی که نیش پشه، ک...