•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
تغيير كاربري هاي مجاز و غير مجاز اراضي كشاورزي براي اينكه همكاران محترم كارشناس بدانند كه چه كارهايي در اراضي كشاورزي به عنوان كاربري غير مجاز و چه کارهائی کاربری مجاز شناخته مي شود مطلب زیر تهيه شده كه تقديم ميگردد :   تغییر کاربریهای غیر مجاز : اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زراعي و باغ...