•  
  •  

تمام دسته‌ها


آنزيمهاي هضم در دستگاه گوارش به سه دسته تقسيم مي شوند. 1- آنزيم هاي هضم كربوهيدرات ها   (Carbohydrate digesting enzymes) 2-  آنزيم هاي هضم چربي چربي ها   ( Lipid digesting enzymes)   -3آنزيم هاي هضم پرو تئين ها      ...