•  
  •  

تمام دسته‌ها


آماده کردن کلنی های زنبور عسل برای گرده افشانی یک گیاه زراعی ویژه: در انتقال کندوها به یک باغ یا مزرعه ، باید توجه داشته باشیم که زنبوران بارآور معمولاً دوست دارند که همان گیاهانی که در محل قدیم استفاده می کردند گرده و شهد جمع آوری کنند . به نظر می رسد که شهد و گرده موجود در کندو ، کارگران را به سم...