•  
  •  

تمام دسته‌ها


  اسامی علمی عوامل بیماریزای گیاهی   Venturia inaequalis Spilocaea pomi غ ج Fusicladium inaequalis     غ ج لکه سیاه سیب   Oidium farinosum Podosphaera leucotricha سفیدک حقیقی سیب   Cytospora sp Valsa sp Leucosto...