•  
  •  

تمام دسته‌ها


محمدي مسعود*,لياقت عبدالمجيد,پارسي نژاد مسعود,حسن اقلي عليرضا   * مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشكده كشاورزي، گروه مهندسي آب     به علت محدوديت منابع آب مناسب در مناطق خشک و نيمه خشک، آب شور و لب شور منبع بسيار مهمي براي آبياري در اين مناطق مي باشد. آب شور ...