•  
  •  

تمام دسته‌ها


بهنام آبابایی, وحیدرضا وردی نژاد صفحات : 769-779 چکیده در این مطالعه به منظور برآورد شاخص¬های عملکرد هیدرولیکی سیستم¬ آبیاری تحت فشار، جایگزینی مدل¬های هیدرولیکی با استفاده از مدل-های آماری و شبکة عصبی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب یکنواختی کریستیانسن به عنوان شاخص عملکرد هی...