•  
  •  

تمام دسته‌ها


انواع دانه قهوه : به طور کلی 3  نژاد گیاه قهوه وجود داره 1- Robusta ( روبوستا ) 2- arabica ( عربیکا ) 3-liberica نوع سوم . چیز کمیابی هست و  البته چیز خاصی هم نیست .  تمامی دانه قهوه های دنیا  یا  روبوستا  هستند یا عربیکا که این 2 دارای چند تفاوت هستد .   ق...