•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
 اکوسیستم هایی که دارای تنوع زیستی بالاتری هستند نسبت به اکوسیستم های با تنوع کمتر می توانند از پس مقادیر بالاتر استرس هایی همچون افزایش دما و شوری بر آیند و همچنین مدت زمان بیشتری خصوصیات خود را حفظ کنند. این پژوهش که توسط محققین دانشگاه های زوریخ و گوتینگن انجام شده است اولین شواهد از ارتباط ...