•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
قنات یک منبع آبی ساخته دست بشر است که از دیر باز با استفاده از یک نوع فن اوری آب زیرزمینی را استحصال وجهت استفاده به سطح زمین هدایت میکند این منبع آبی بدون اثر گذاری منفی بر پیرامون خود کشاورزان وبهره برداران را منتفع می نماید . هدف این سیستم استفاده نکردن از نیروی کارگری واستخراج بیشتر ازآب چاه بود...