•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
نانوتکنولوژی Nanotechnologyو کاربرد آن در کشاورزی (بخش اول) مطابق تعریف اگر یک میلیمتر به یک میلیون قسمت تقسیم شود، به هر جزء حاصل یک نانومتر گویند. برای درک بهتر نسبت میان نانومتر و متر، می‌توان نسبت میان آن دو را مانند نسبت یک تیله به کره زمین دانست. در مقیاس زیستی، نانومتر کوچکترین واحد اند...