•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
 کلمه آدامس ازنام Thomas Adams گرفته شده زیرا وی در سال۱۸۷۱ یک ماشین برای کارخانه آدامس طراحی کرد آن ماشین خودکاری بود که با انداختن پول در سوراخ ان جنس مورد لزوم از ان خارج می‌شد .در سال۱۸۸۸ اولین آدامس توسط آن ماشین در ایستگاه زیرزمینی شهر نیویورک فروخته شد. امروزه آدامسهایی در انواع مت...