•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
وسترن بلات مقدمه از ایمونوبلاتینگ برای شناسایی پروتئین‌های اختصاصی از طریق آنتی بادیهای منوکلونال یا پلی‌کلونال استفاده می‌شود، در این روش نمونه‌های پروتئین در حضور دترجنت یونی سدیم دودسیل سولفات (SDS) و عوامل احیاء کننده (مثل 2- مرکاپتواتانل یا دی تیوتریتول) الکتروفورز می&zwnj...
thumb
الایزا Enzyme linked Immune Sorbent Assay (ELISA) یک تکنیک بیوشیمیایی است که در ایمونولوژی برای مشخص و تائید کردن حضور آنتی بادی و یا آنتی ژن در یک نمونه بکار می‌رود. ELISA به عنوان یک ابزار تشخیص بیماری در پزشکی و پاتولوژی گیاهی و همچنین به عنوان کنترل کیفیت در مقاطع مختلف صنعت استفاده می&zwn...