•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
گزینش به کمک مارکر (MAS) گزینش به کمک مارکر مولکولی شامل امتیازدهی غیرمستقیم برای حضور یا فقدان یک فنوتیپ گیاهی مطلوب، براساس الگوی بانددهی مارکرهای پیوسته بر یک ژل یا بر اتورادیوگرام (بسته به نوع سیستم مارکری مورد استفاده) است. استدلال این است که الگوی بانددهی DNA بیانگر منشا والدی باندهای در حال ...