•  
  •  

تمام دسته‌ها


thumb
  روش های کلی انتقال ژن به گیاه (روش های ایجاد گیاهان تراریخت) - بخش دوم و پایانی روش های انتقال ژن در گیاهان شامل موارد زیر می باشند: 1- انتقال غیر مستقیم: 1-1- انتقال ژن از طریق اگروباکتریوم 2- انتقال مستقیم: 2-1- انتقال ژن به روش بمباران ذره ای   2-2 الکتروپوریشن (ایجاد مناف...
thumb
روش های کلی انتقال ژن به گیاه (روش های ایجاد گیاهان تراریخت) - بخش اول انتقال صفات با ارزش به گیاهان زراعی از گذشته های دور با استفاده از روشهای کلاسیک (عمدتا دورگ گیری)، صورت می گرفت. در این روشها محدودیت منبع ژن، بازدارنده اصلی توفیق در برنامه های اصلاحی است. مفهوم این عبارت این است که برای انتقا...