•  
  •  

تمام دسته‌ها


چکیده مقاله: بدون تردید توسعه پایدار در روستاها در عصر حاضر مستلزم رفع مسایل و مشکلات موجود همچون بیکاری، مهاجرت جوانان به شهرها، عدم وجود سرمایه و امکانات کافی و ... می باشد و این امر از طریق آموزش های کارآفرینی ومهارت های کسب و کار به روستاییان امکان پذیر خواهد بود. کارآفرینی روستایی فرآیندی است ...
چکیده مقاله: با توجه به ویژگی های مهم دریای خزر به عنوان یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان و اثرات نامطلوب آلودگی آب بر این ویژگی ها، تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آبهای سواحل جنوبی دریای خزر در استان گیلان، شناسایی منابع آلاینده آن و راه های کاهش آلودگی دریای خزر به عنوان اصلی تر...