•  
  •  

گياهپزشكي


درحالحاضریکیازچالشهاياساسیدرزمینهمحیط زیست،افزایشتدریجیغلظتفلزات سنگیندرخاكبه سببعدمتجزیهآنهاتوسطمیکروارگانیسمهامی باشد. اینگونهفلزاتباتوجهبهداشتنخواصواثراتبالقوه سیتوتوکسیک،کارسینوژنیکوموتاژنیک،مخاطرات جديرابرسلامتانسانوسایرموجوداتزندهواردمی نمایند. فلزاتسنگينازراههايمختلفواردزنجيرهغذاييانسانو حيوا...
thumb
اسپات فیلوم گیاهی است بومی کشور کلمبیا که برگهای بیضوی و کشیده که بیشتر دارای رنگ سبز تیره است و ساقه هایی که مستقیما" از خاک بیرون می اید و در بیشتر فصول سال و بخصوص بهار و پاییز گل های سفید قاشقی شک...ل می باشد که در وسط ان پرچم متراکم ان وجود دارد. مشخصات: اسم علمی این گیاه Spathiphyllum wallisii...
thumb
مدیریت موثر این بیماری به مدیریت خاک و مدیریت آبیاری بستگی دارد. 1-  اصلاح بافت خاک: خسارت این بیماری در خاکهای سنگین (با درصد رس بالا) به واسطه حفظ رطوبت بالا برای مدت طولانی باعث تشدید این بیماری می‌شود. بنابراین اصلاح بافت خاک و زهکش مناسب آن در کاهش بیماری از اهمیت زیادی برخوردار می&z...
thumb
  امروز مطالعه ژنتیکی بر روی قارچ های بیماری زای گیاهان یکی از دلایل شناخت شدت عامل های بیماری زایی و تنوع ژنتیکی قارچها و همچنین بررسی سازگاری ریسه های بیماریزای قارچی در ایجاد بیماری و ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل بیشتر جمعیت های قارچی است. بر این اساس مطالعه بر روی یکی از خطرناکترین بیماری ها ...
thumb
تاثیر کلسیم در کاهش بیماریهای گیاهی به علت ممانعت کلسیم از فعالیت آنزیم های پلی گالاکتوراز و دیگر آنزیم های پکتینی می باشد. در نتیجه، اثر آنزیمها بر مواغد پکتینی در تیغه میانی کمتر شده و از حساسیت گیاه به بیماریهای گیاهی کم میشود. این موضوع در تعداد زیادی از گیاهان مشاهده شده است که میتوان نقش کلسیم...
thumb
1 *زینب کیخسروی، 2داریوش شهریاری، 3هانیه ظفر 1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ارشد بیماری شناسی گیاهی، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین، ایران 2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 3دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا Zeyn...
thumb
  *1زینب کیخسروی ، 2هانیه ظفر،3 احسان حق جو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ارشد بیماری شناسی گیاهی، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا کارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، اصلاح نباتات ، دانشگاه...
thumb
بیماری هایی که زنبورهای اهلی به آنها مبتلا هستند به گیاهان گرده افشان وحشی و زنبورهای عسل منتقل می شوند. در آمریکا، طی دهسال اخیر 90 درصد زنبورهای وحشی و اهلی از بین رفته اند و در بریتانیا بیش از نیمی از آنها. مرگ انبوه این حشرات در اروپا و دیگر مناطق جهان نیز مشاهده شده است. این امر خطر جدی برای کا...
thumb
بدن انسان بر اثر غذاهایی که می خورد دارای باکتری ها و سمومی می شود که در دراز مدت می تواند باعث بروز بیماری های متفاوت باشد. سبزی ها از موادی هستند که می توانند به انسان در دفع این سموم کمک کنند. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به تعدادی از سبزی های سم زدا. ● سیر به دلیل دارای بودن ترکیبات فراوانی ...
thumb
تریکودرما (کپک سبز جنگلی) Trichoderma: بیشتر گونه های تریکودرما روی چوب با بافت های چوبی رشد می کنند، به خصوص طبقات چوبی سالن های کشت حاوی کمپوست، محل مناسبی برای آنها به شمار می رود. تریکودرما در پیت به مقدار زیادی یافت می شود. کپک های تریکو درمانی می توانند به راحتی از داخل کمپوست به خاک پوششی وار...