بایگانی ها

اهمیت و بیان حقایقی در مورد قارچ Trichoderma sp در کشاورزی(2)

 

درگذشته بیماری کپک سبز تریکودرمایی کم اهمیت تلقی می‏شد اما امروزه به عنوان یکی از مخربترین وخطر ناک ترین بیماری قارچهای خوراکی مطرح است. این بیماری به عناوین سفیدک تریکودرمایی، سوختگی و لکه تریکودرمایی نیز شناخته می‏شود. در این بین به منظور کنترل بیماریهای گیاهی در کنترل بیولوژیک شناخت قارچ Trichoderma  sp و گونه های مختلف آن مورد بحث در تحقیقات اخیر و صنعت قارچ خوراکی و کمپوست بوده است. ظفری و همکاران در سال 2005 سه گونه دیگر با نام های T.ghanense و T.spirale و T.atriviride که به ترتیب مربوط به بخش های longibrachiatum ، pachybasium و Trichoderma می باشند را معرفی کردند که در این بین T.atroviride در کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی با اهمیت است(ظفری،ح. و همکاران 2005). جدا شدن قارچهای آنتاگونیست از خاک مناطق مختلف نشانه ای از وجود آنها در بسیاری از خاکهای زیر کشت گیاهان است. بنابراین برای مدیریت صحیح بیماری های می توان ضمن جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شمیایی، از این عوامل بیولوژیک به طور مصنوعی تکثیر و استفاده کرد( سجادی، سید افشین. و عاصمی، هدی.1387 ).

دیبی و همکاران در سال 2005 در هند جداسازی 5 جدایه از آنتاگونیست های باکتریایی Pseudomonas  fluorescens  و گونه های مختلف تریکودرما از مزارع آلوده به پوسیدگی ریشه Phytophthora  capsici موجب کنترل بیماری شدند که مکانیزم کنترل را تولید آنزیم های گروه بتا -1 و3 گلوکاناز و  1و4 گلوکانازها و لیپازها نام بردند.

ظفری و همکاران در سال 2002 سه گونه جدید برای فلور قارچهای ایران با نام های  T.asperellum و T.inhamatum و T. tomentosum معرفی کردند(ظفری،د. و همکارانش. 1381). قارچ تریکودرما قارچی فراگیر است و عموما با حضور در هوا، خاک، ترکیبات گیاهی و سایر بسترها و به عنوان یک انگل قارچ تلقی می‏شود( صارمی، ح. و همکارانش.1382 ). اگر چه تاکنون چهار تا شش گونه از قارچ تریکودرما به عنوان عوامل مولد کپک های سبز در کمپوست قارچ خوراکی معرفی شده اند اما گونه T. harzianum به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است که با این حال در کنترل بیولوژیک جزء بهترین ها  شناخته شده است (Altintas, S., and Bal, U. 2008).

 

 


کلمات کلیدی: #سری مقالات زینب کیخسروی
۰ نظر
  • عنوان سایت منبع سری مقالات زینب کیخسروی