بایگانی ها

نماتدهایی پارازیت حشرات و لارو

Nematodes

(Rhabditida: Steinernematidae & Heterorhabditidae)

نماتدهایی که پارازیت حشرات هستند و برای تکمیل سیکل زندگی خود از لارو حشرات تغذیه میکنند و عده ای دیگر نماتد ها باکتری ها را با خود حمل کرده و حشرات  را آلوده میکنند از این نماتدهای برای کنترل بیولوژیک بر علیه حشراتی که آفت محسوب میشوند در علم گیاهپزشکی استفاده میشود. در زیر تصاویری از مراحل آلودگی این حشرات و لاروشان توسط نماتدها را مشاهده میکنید.


کلمات کلیدی: #نماتد، پارازیت حشرات، گیاهپزشکی
۱ نظر
  • عنوان سایت منبع مقالات انگلیسی