الگوی توسعه کارآفرینی روستایی در جنوب استان کرمان

چکیده مقاله:

بدون تردید توسعه پایدار در روستاها در عصر حاضر مستلزم رفع مسایل و مشکلات موجود همچون بیکاری، مهاجرت جوانان به شهرها، عدم وجود سرمایه و امکانات کافی و ... می باشد و این امر از طریق آموزش های کارآفرینی ومهارت های کسب و کار به روستاییان امکان پذیر خواهد بود. کارآفرینی روستایی فرآیندی است که با بهره گیری از آن روستایی محدودیت ها و تفاوت های موجود میان روستا و شهر را کنار می زند و در جهت تولید ارزش با اعتماد به نفس، توانایی می یابد، بهترین محصولات و تولیدات و یافته های خود را به بهترین نحو به بازار هدف ارایه می نماید و از طریق آن ضمن ارتقاء سطح زندگی خود از طریق سودی که بدست می آورد نسبت به داشتن سهمی در بازار احساس رضایت می کند و همچنین نسبت به ارتقاء سطح تولیدات، محصولات و یافته های خود جهت دسترسی و حفظ بازار تلاش می نماید و این فرآیند باعث رساندن منفعت به کل روستا نیر می گردد. از طریق کارآفرینی روستایی می توان با شناسایی مزیت ها، ظرفیت ها و محدودیت های جوامع روستایی بر اساس برنامه ریزی راهبردی مناسب، به توسعه اقتصادی روستایی دست زد. هدف از این مقاله ارایه الگوی توسعه کارآفرینی در روستاهای جنوب استان کرمان و بیان تجربیات اجرای طرح می باشد. در این راستا ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه و تطبیق آن با اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود طرح کارآفرینی روستایی (آموزش مهارت های کسب و کار به روستاییان) تهیه و در اختیار معاونت آموزش و ترویج جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط با حوزه اشتغال استان کرمان قرار گرفت که پس از برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با دستگاه ها مورد تصویب قرار گرفت. سپس در جریان اجرای طرح از طریق تدوین و تویع پرسشنامه هایی در بین مخاطبین، اطلاعات مندرج در پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این طرح تعداد 699 نفر از روستاییان جنوب استان کرمان بودند که در دوره های آموزشی کارآفرینی ومهارت های کسب و کار شرکت داشتند اجرای طرح باعث تشویق و ترغیب 7/12% روستاییان شرکت کننده در دوره ها به کارآفرینی وایجاد اشتغال در روستا گردید. همچنین نتایج به دست آمده در طرح گویای این واقعیت است که عدم وجود سرمایه اولیه کافی، موانع موجود بر سر راه دریافت تسهیلات بانکی، نبود آموزش های تخصصی و کاربردی، فرآیندهای اداری طولانی در کسب مجوزها، عدم تحقق وعده های مسیولین و مشکلات موجود در امر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی روستاییان از مهمترین مشکلات کارآفرینان روستایی می باشد.

کلیدواژه‌ها:

کارآفرینی روستایی جنوب استان کرمان


کلمات کلیدی: #كارآفريني روستايي #جنوب استان كرمان
۰ نظر