پروژه های راهبردی برای فقیرترین نواحی کشاورزی

کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه ها و استراتژی های خلاقانه ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت های مهمی دست یابد. با این همه هنوز جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر در فقر به سر می برند که دولت این کشور دست به تدوین برنامه های مهمی کرده است.این برنامه به عنوان ادبیات بحث فقرزدایی از حوزه روستایی می تواند برای محققان ایرانی جالب توجه باشد. به همین دلیل برای انتقال تجربه برزیل، ایانا اقدام به ترجمه متون استراتژیک مذکور کرده است که قسمت نخست و دوم آن از نظرتان گذشت اینک بخش سوم آن را در زیر می خوانید:

بخش سوم: اهداف راهبردی

الف) مزیت نسبی آی اف ای دی در سطح کشور:

۱۳. با این که آی اف ای دی نقش مالی نسبتاً کوچکی در برزیل دارد، تجربیاتش مزیت نسبی را برای کمک به خانواده های روستایی در خروج از فقر به وجود می آورد:

§ آی اف ای دی نمونه کارهای خود را به طور قابل توجهی در طول آخرین دوره کوسوپ۱(COSOP)-مقاله فرصت ها و راهکارهای کشور- گسترش داد و بر پروژه های وام دهی به دولت های ایالتی، که منابع و ظرفیت های بنیادی محدودتری دارند، متمرکز کرد.

§ از ابتدای سال ۲۰۰۰، آی اف ای دی از گفت وگوهای سیاسی میان برزیل و دیگر کشورهای عضو بازار مشترک جنوب۲(MERCOSUR) حمایت کرد. همچنین از ایجاد انجمن دبیران کشاورزی خانوادگی در ایالت شمال شرقی نیز پشتیبانی کرد. پروژه دام هلدر کامارا۲ (Dom Helder Camara II)، که از ماه آگوست سال ۲۰۱۴ به راه افتاد، بر ارتقاء سیاست های عمومی و گسترش آن تمرکز دارد. اساساً آی اف ای دی از سال ۲۰۱۱، از تقویت مدیریت دانش، ارزیابی و نظارت در قالب برنامه سمار (Semear Programme) در منطقه شمال شرقی حمایت کرده است.

§ پروژه های آی اف ای دی، با تقویت سازمان هایی که به روستائیان فقیر کمک های فنّی ارائه می دهد، نقش فعال و فزاینده ای در کمک به خانواده های روستایی فقیر برای دسترسی به اعتبار روستایی، تهیه غذا و دیگر برنامه ها و سیاست های دولتی داشته است. آی اف ای دی پروژه های ایجاد سرمایه گذاری های تولیدی و فرصت های دسترسی به بازار در مناطق بسیار محروم را فراهم می کند.

§ پروژه های آی اف ای دی در برزیل از نظر نوآوری و تولید شیوه های خوب شناخته شده اند و بسیاری از آن ها به سرعت رشد داشته اند. این شیوه های خوب شامل: کاربرد روش های ارگانیک و کشاورزی اکولوژیکی برای تولید، پشتیبانی از کشاورزی خانوادگی و سازمان های مرتبط با آن ها در دسترسی به بازارها، کاربرد فنّاوری های حفاظت از آب، مشارکت جوانان روستایی به شکل بسیج عمومی، و روش های برنامه ریزی مشارکتی و هماهنگی سیاست با چشم انداز اراضی است.

§ پروژه های آی اف ای دی بر فقیرترین نواحی ایالتی تمرکز دارد و راهکارهای هدفمند سازی را با الویت زنان، جوانان و جوامع وابسته به زمین اعمال می کند.

§ آی اف ای دی روابط مستحکمی میان جامعه مدنی و سازمان های مردمی ایجاد کرده که نقش مهی در اجرای فعالیت های مرتبط با پروژه ها دارد.

ب) اهداف راهبردی:

۱۴. راهکار آی اف ای دی عمدتاً به برخی اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار (SDGs) مربوط است: هدف شماره ۱. پایان دادن به تمامی اشکال فقر در هر کجا، ۲. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، و ترویج کشاورزی پایدار، ۵. دسترسی به برابری جنسیتی و تقویت تمامی زنان و دختران، ۶. اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه و ۱۳. انجام اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن ها.

۱۵. راهکار آی اف ای دی برای سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۶ در برزیل بر اساس الویت های ملی، تجربیات گذشته و مزیت نسبی، یافته های به دست آمده و آموزه های دور گذشته کوسوپ با ادغام برنامه وام های موجود دنبال خواهد شد؛ رسیدگی به فقر در تمامی مناطق شمال شرقی نسبتاً توسعه خواهد یافت و همکاری ها و مکانیزم های بنیادی راه اندازی می شود تا این اطمینان حاصل شود که تجربیات پروژه، برنامه ها و سیاست های کاهش فقر روستایی را تغذیه خواهد کرد.

§ بهبود تولید کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه و دسترسی به بازارها. این هدف شامل کمک های فنّی، آموزش دادن و سرمایه گذاری روی خانواده های روستایی و سازمان های مرتبط با آنان برای تقویت ظرفیت های شان در مدیریت اقتصادی سازمان ها و منابع طبیعی خود، سازگاری با اثرات تغییرات اقلیمی و تسهیل در دسترسی آن ها به بازارهای بینادی و سایر بازارهاست.

§ ارتقاء توسعه روستایی و کاهش فقر در روستاها از طریق سیاست ها و برنامه های آزمایشی، تجربیات و افزایش بهترین شیوه ها. این امر شدیداً به تروج کاربرد شیوه های نوآورانه در عملیات های وام دهی، طراحی و اجرای مراحل، تمرکز بر مدیریت دانش و گفت وگوهای سیاسی در تجزیه و تحلیل شیوه های نوآورانه و حمایت از افزایش بهترین شیوه ها کمک می کند.

§ تقویت ظرفیت نهادی های دولتی و سازمان های مجری برنامه ها و سیاست های روستائیان فقیر. پروژه های در حال انجام و آینده عبارتند از: ۱. تقویت ظرفیت های جوامع روستایی در شناسایی چالش ها و الویت ها و مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی در سطح شهرداری ها و اراضی؛ ۲. مشارکت فعال در سایر زمینه های مختلف در تمامی سطوح، بحث درباره برنامه های عملی پروژه ها، هماهنگی فعالیت ها با سایر سازمان های دولتی، و جستجوی فرصت هایی برای همکاری و سرمایه گذاری؛ ۳. اطلاع رسانی به خانواده های روستائیان درباره برنامه ها و سیاست های عمومی موجود، کمک به ایجاد ارتباط میان آن ها و سازمان های مسئول در اجرای برنامه ها و ارائه کمک های فنّی.

۱۶. موارد خاص دیگر شامل:

§ تمرکز قوی بر سیاست های دولت برای کمک به: ۱. بهبود دسترسی روستائیان فقیر به برنامه ها و سیاست های عمومی مهم نظیر اعتبار روستایی و تهیه غذا؛ ۲. بهبود برنامه ها و سیاست ها از طریق طراحی سیاست های جدید و کاربرد شیوه های خوب؛ ۳. هماهنگی برنامه ها و سیاست های عمومی به ویژه در سطح محلی؛ ۴. ترویج بسیج منابع اضافی و استفاده بهینه تر از منابع عمومی برای پشتیبانی از روستائیان فقیر.

§ بیشترین نقش اصلی در نوآوری، با تمرکز بیشتر بر روی آزمودن شیوه های نوآورانه و بهبود برنامه ها و سیاست های عمومی دولت های فدرال و ترویج شیوه های مدیریت خلاقانه دانش و افزایش آن هاست.

§ تأکید مهم تر بر تقویت نهادهای مربوطه به منظور بهبود ظرفیت های آن ها در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت فدرال شامل پروژه های آی اف ای دی.

§ رویکرد مدیریت برنامه کشور با تمرکز کلی بر روی نمونه کارها و بهبود اثربخشی و کارآیی فعالیت های وام دهی و غیروام دهی.

§ تأکید مستمر بر مشارکت سازمان های جامعه مدنی و نقش مرکزی سازمان های تولیدی و اجتماعی بر پروژه های راهبردی تحول روستایی با الویت هدف گذاری بر روی زنان، جوانان و جوامع سنتی.

§ تأکید بیشتر بر حمایت از کشاورزان در دسترسی به بازارهای خصوصی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی؛ همچنین بازارهای بنیادی و بازارهای ویژه مربوطه.

§ تقویت ارزیابی و نظارت بر پروژه هایی با سرمایه گذاری آی اف ای دی و ظرفیت های سازمان های مربوطه به ویژه در سطح ایالتی.

۱۷. عملیات های وام دهی با تمرکز بر منطقه شمال شرقی ادامه خواهد یافت. علاوه بر ناحیه نیمه خشک، آی اف ای دی فعالیت های خود را در دیگر اکوسیستم های مشخص با بالاترین سطح فقر روستایی گسترش خواهد داد، جایی که روستائیان فقیر به شدت تحت تأثیر مشکلات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی قرار دارند. این مناطق شامل نواحی انتقالی آمازون در بخش غربی این منطقه، با بالاترین تمرکز جوامع سنتی و ناحیه جنگلی در نزدیکی ساحل شرقی، جایی که تولید شکر به دلیل تخریب خاک و خشکسالی های شدید و متوالی کاهش یافته است.

پانوشت:

۱. Country Strategy and Opportunities Paper

۲. (Mercado Común del Sur بلوک منطقه ای متشکل از آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلاست. کشورهای شیلی، بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو نیز با آنها در ارتباط اند. هدف مرکوسور تسهیل در بازرگانی و همچنین جریان کالا، پول و افراد میان کشورهای عضو است.

ترجمه: مهشید جلالیان


کلمات کلیدی: #کارآفرینی روستایی
۰ نظر