معرفی طرح کارآفرینی روستایی و بیان تجربیات اجرای طرح در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان کرمان

چکيده

کارآفرینی در روستاها می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از چالش‌ها از جمله بیکاری، فقر اقتصادي ، مهاجرت روستائيان به شهرها و ... باشد. باتوجه به نقش انکارپذیر زنان در توسعه روستایی، تقویت کارآفرینی زنان روستایی، راهکاری مؤثر در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی به شمار می‌رود. زنان نيمي از جمعيت جوامع روستايي كشور را تشكيل مي دهند لذا توجه به فعاليت هاي كارآفرينانه در اين قشر از جامعه مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك شايان توجهی نمايد. هدف از این مقاله معرفی طرح کارآفرینی روستایی ( آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار به روستائيان و عشاير ) و بیان تجربیات اجرای طرح در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي استان کرمان می‌باشد . در جریان اجرای طرح از طریق تدوین و توزیع پرسشنامه هایی در بین مخاطبین ، اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت . جامعه آماری این طرح تعداد 1245 نفر از اعضاي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي استان کرمان بودند که در دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار شرکت داشتند . همچنین نتایج به دست آمده در طرح گویای این واقعیت است که عدم وجود سرمایه اولیه کافی ، موانع اداري و  بانکی ، نداشتن تخصص و مهارت كافي ، مشكلات فرهنگي و اجتماعي و مشکلات موجود در امر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی از مهمترین مشکلات زنان کارآفرین روستایی می باشد . ضمن اينكه اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان طرح ، تاثير آموزش هاي كارآفريني را در ايجاد انگيزه بين زنان روستايي زياد توصيف نمودند.

واژگان کليدي: کارآفرینی زنان روستایی کرمان ، توسعه روستایی 

1-   مقدمه

      بدون تردید توسعه پایدار در روستاها در عصر حاضر مستلزم رفع مسائل و مشکلات موجود همچون بیکاری ، مهاجرت جوانان به شهرها ، عدم وجود سرمایه و امکانات کافی و ... می باشد و این امر از طریق آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار به روستائیان امکان پذیر خواهد بود . از طریق کارآفرینی روستایی می‌توان با شناسایی مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های جوامع روستایی بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی مناسب، به توسعه اقتصادی روستایی دست زد.

با عنايت به موارد فوق بايستي ديد که راهکارهاي توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار براي زنان روستايي که نیمی از جمعیت روستايي کشور را تشکیل می دهند چیست؟ بنابراين در اجراي طرح تلاش شد تا با شناسايي عوامل موثر بر كارآفريني زنان روستايي و موانع و مشكلات تحقق آن راه حل هايي پيشنهاد گردد . ضمن اينكه ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي كسب و كار به اعضاي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي استان كرمان نيز مورد ارزيابي قرار گرفت .

در شرایط کنونی کشور مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرها از یک سو باعث شکل گیری آسیب های اجتماعی متفاوتی گردیده و از سوی دیگر جمعیت جوان و فعال روستاها را به شدت کاهش داده است . بنابراین ضروری است که در سیاست های توسعه روستایی بازنگری شود تا روستا بتواند رسالت خویش را در زمینه تامین امنیت غذایی شهروندان ، حفظ منابع حیاتی و اکوسیستم های طبیعی ، حفظ فعالیت های گردشگری و غیره به خوبی انجام دهد . ( افتخاری ، سجاسی قیداری ، 1389 ).

تجربیات توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه روستایی تنها با تزریق سرمایه و فن آوری محقق نمی شود بلکه عوامل زیادی در آن نقش ایفا می کنند .

یکی از عواملی که در حال حاضر به عنوان راهکار اساسی در توسعه روستایی مطرح است توجه به مقوله کارآفرینی و تقویت روحیه کارآفرینی در روستائیان می باشد . امروزه حضور زنان در بازار کار و مشارکت زنان در فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی، به یکی از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي مبدل شده است. زیرا فعالیت هاي اقتصادي زنان رابطه مستقیمی با فقر و رفاه اجتماعی دارد.  موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب ایجاد سود اقتصادي می شود بلکه منافع اجتماعی فرهنگی ایجاد می کند. به همین جهت در برنامه هاي توسعه تلاش می شود تا علاوه براینکه مشارکت زنان در بازار کار افزایش یابد، شرایط لازم براي توسعه و کارآفرینی زنان نیز فراهم گردد تا زنان با ایجاد کسب و کار و فرصت شغلی براي خود و دیگران بتوانند معضل کنونی جامعه را پایان بخشند.  عملکرد کارآفرینانه زنان در رشد تولید ، فروش، افزایش سرمایه قدرت رقابتی صادرات به توسعه اقتصادي جامعه کمک می کند .

زنان روستایی به عنوان قشر عظیمی از جمعیت روستایی به دلیل اینکه وضعيت فرهنگي و اجتماعي روستا به آنان امكان فعاليت هاي اقتصادي را نمي دهد همواره در برنامه ريزي هاي توسعه روستايي مورد غفلت واقع شده اند . اين در حالي است كه ايجاد  و تقويت روحيه كارآفريني و فراهم ساختن زمينه مشاركت آنان در توسعه اقتصادي مي تواند تاثير بسزائي در توسعه روستایی داشته باشد .

 

 

در این راستا با عنایت به مفاد برنامه پنجم ، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و اسناد بالادستي بر اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی  جهت توسعه روستایی کشور ، طرح کارآفرینی روستایی (آموزش  کارآفرینی و مهارت های کسب و کار به روستائیان و عشایر ) با هدف توسعه و بهبود وضعیت روستاها ، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان ، کمک به مهاجرت معکوس از شهر به روستا و نیز استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک در مناطق روستایی تدوين و اجرا گرديد.

گارد و مریل با هدف بررسی ویژگی های زنان کارآفرین روستایی در مطالعه موردی ویژگی های فردی این زنان را مد نظر قرار دادند . یافته ها نشان داد که ویژگی های فردی همچون سن ، آموزش ، انگیزه ، راه اندازی کسب و کار ، تجربه کاری ، مهارت های حرفه ای ، ساختار خانوادگی و امکانات اشتغال در کارآفرینی زنان روستایی موثر است . ( gard & meril , 2000 )

تحقیق محمدی و همکارانش در 1390 نشان داد بین ویژگی های شخصی زنان با تمایل آنان به کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد . ( محمدي و همكاران ، 1390 )

( فلاح جلودار، 1386)  تمایل به توانمند شدن ، اراده قوی ، کار سخت ، ریسک پذیری ، کار گروهی ، دانش فنی ، بازاریابی ، مهارت های مدیریتی ، دوراندیشی ، نوآوری ، استفاده از منابع موجود ، تجربه قبلی و آموزش از پیش نیازهای فردی و دسترسی به خدمات حمایتی ، تسهیلات زیرساختی ، نیروی کار ماهر ، تسهیلات و اعتبارات را از پیش نیازهای محیطی کارآفرینی زنان روستایی شمال ایران برشمرد .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی تحت عنوان "راههاي توسعه کارآفرینی زنان در ایران "که توسط فیروزه صابر با همین عنوان بصورت کتاب به چاپ رسیده به موانع کارآفرینی زنان در ایران پرداخته است . با نمونه آماري 20 نفر و بصورت مطالعه موردي و مصاحبه موانع کارآفرینی و ابتکاراتی که جهت رفع این مشکلات به کار گرفته اند بررسی  شده است . این موانع در سه دسته کلی فردي ، سازمانی و محیطی می باشد. ( صابر ، 1379)

پژوهش اریتسن و بیر( (erritsen & beyyer , 2002 در زمینه ویژگی های زنان کارآفرین نشان داد که اعتماد به نفس ، ریسک پذیری و موفقیت طلبی در زنان کمتر از مردان می باشد .

مونا بابایی و همکاران در پژوهشی پرانرژی بودن ، خوشبین بودن ، مسئولیت پذیری ، حس همکاری ، مهارت های ارتباطی ، آینده نگر بودن ، پشتکار ، خلاقیت ، نتیجه گرا بودن ، اعتماد به نفس ، قاطعیت ، ریسک پذیری ، نوآوری و آرمان گرایی را بعنوان اولویت های کارآفرینان روستایی برشمرده اند . ) بابايي و همكاران ، 1392 )

2-  تعاريف ، مفاهيم ، نظريات

با توجه به ماهیت پویا و متغیر جوامع روستایی ارائه یک تعریف واحد و یکسان که در همه شرایط برای مناطق روستایی صادق و کاربردی باشد بسیار دشوار است . (Hoy , 1983)  از نظر هوی ابتکارات کارآفرینانه در مناطق روستایی منجر به توسعه بومی جوامع کشاورزی می گردد .

در تعریفی دیگر کارآفرینی روستایی چنین بیان شده است : یک سازمان جدید که محصولات جدیدی را معرفی می کند ،  در بازارهای جدید فعالیت می کند یا خود بازار جدیدی ایجاد می نماید و از یک فن آوری جدید در محیط روستایی استفاده می کند . (Wortman , 1990) این تعریف بر عناصر خلاقیت و نوآوری تاکید دارد .

همچنین با مرزبندی جغرافیایی کارآفرینی روستایی در خصوص ویژگی های کارآفرینان روستایی می توان گفت : آنان افرادی جوان ، بازگشت کننده به روستا ، مقاوم و صبور می باشند . (Levitas , 2000)

کارآفرینی روستایی تنها به کشاورزی محدود نمی شود بلکه توسعه صنعتی را نیز شامل می گردد و شهرک ها و نواحی مجاور روستا را نیز در بر می گیرد . (Kulawczuk , 1998 )

کارآفرینی روستایی فراهم کننده زمینه اشتغال ، افزایش درآمد وتولید ثروت ، بهبود کیفیت زندگی و کمک کننده به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد است .  (Reagan , 2002)

كارآفريني روستايي فرآيندي است كه با بهره گيري از آن روستايي محدوديت ها و تفاوت هاي موجود ميان روستا      و شهر را كنار مي زند و در جهت تولید ارزش با اعتماد به نفس ، توانايي مي يابد ، بهترين محصولات و توليدات و   يافته هاي خود را به بهترين نحوه به بازار هدف ( كه معمولا در شهرها مي باشد ) ارائه مي نمايد و از طريق آن ضمن ارتقاء سطح زندگي خود از طريق سودي كه بدست مي آورد نسبت به داشتن سهمي در بازار احساس رضايت مي كند و همچنين نسبت به ارتقاء سطح توليدات، محصولات و يافته هاي خود جهت دسترسي و حفظ بازار تلاش مي نمايد و اين فرآيند باعث رساندن منفعت به كل روستا نيز مي گردد. ( ناهید ، 1394 )

كارآفريني روستايي و كارآفرينان روستايي در اصل هيچ تفاوتي با ساير كارآفرينان و كارآفريني ندارند. در واقع كارآفرينان روستايي همان ويژگي هايي را دارند كه كارآفرينان ساير مناطق دارند. حتي به دليل بالا بودن ريسك در فعاليت ها و محيط هاي روستايي، همچنين به دليل كمبود امكانات و ضعف مديريت در محيط هاي روستايي، كارآفرينان روستايي بايد به مراتب از قدرت ريسك پذيري بيشتري نسبت به  سايرين برخوردار باشند. بنابراين كارآفرين در محيط هاي روستايي به دنبال شناسايي فرصت هاي جديد، نوآوري و خلاقيت در فعاليت هاي كشاورزي و غير كشاورزي ، نوآوري و خلاقيت در كاربري زمين و در واقع استفاده بهينه، متنوع و نوآورانه از منابع روستايي در جهت كسب سود بيشتر است. ( فلاحی ، 1394 )

رسیدن به اهداف توسعه روستایی بدون استفاده از نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان امکان پذیر نخواهد بود . توانمندسازی فرآیندی است که طی آن زنان از خواسته ها و نیازهای درونی خود آگاه می شوند ، جرات دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی لازم جهت عملی کردن خواسته هایشان بهره مند می شوند .( صیاد بیدهندی ، 1391)

زنان با کارآفرینی می توانند توانایی های خود را آشکار سازند و موانع موجود بر سر راه استعدادهای خود را بردارند و هر روز بیشتر از پیش بر توانایی های خود بیفزایند . ( pondergast , 2004 )

كارآفريني روستايي را می توان مجموع سه گزاره ذيل تعريف نمود :

1. نيرويي كه ساير منابع را براي پاسخگويي به يك تقاضای بي‌پاسخ بازار بسيج مي‌كند.

2. توانايي خلق و ايجاد چيزي از هيچ .

3. فرآيند خلق ارزش به وسيله امتزاج مجموعه واحدي از منابع درراستاي بهره‌گيري از يك فرصت  .  ( Petrin,1997)

2-1- معرفي دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی

از اوایل سال 1370 نقش زنان در توسعه روستایی و کشاورزی در کشور مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت چرا که بی توجهی به فعالیت زنان در دهه های قبل موجب شکست برنامه ها شده بود. بر این اساس و به منظور تأمین بخشی از اهداف توسعه روستای ، در وزارت جهاد سازندگی سابق از سال 1374 ، واحدی تحت عنوان اداره امور زنان روستایی شروع به فعالیت کرد که این واحد از سال 1376 با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مدیریت امور زنان روستایی و عشایری ارتقاء پیدا کرد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت نقش زنان روستایی در فعالیتهای کشاورزی در وزارت کشاورزی سابق نیز دفتری به نام توسعه و ترویج فعالیتهای زنان روستایی با هدف افزایش دسترسی زنان روستایی به خدمات آموزشی ترویجی بخش کشاورزی تأسیس شد. پس از ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی ، اهمیت جمعیت 11 میلیون نفري زنان روستایی از دید مسئولین و صاحبنظران دور نماند و با ادغام دو دفتر فوق ، دفتر امور زنان روستایی و عشایری در تشکیلات جدید ابقاء شد.این دفتر از ابتدای تشکیل با گذراندن فراز و نشیب های زیاد در شرح وظایف و تشکیلات ، هم اکنون براساس اهداف و مأموریت های محوله در قالب چهار گروه بررسی و تدوین برنامه های راهبردی ، توسعه فعالیت های اقتصادی اجتماعی ، نظارت و ارزشیابی و ارتباطات بین الملل اقدام به سیاست گذاری و تدوین طرح ها و برنامه های کوتاه و میان مدت، مشارکت زنان روستایی را در تولید و اقتصاد کشور سازماندهی و برنامه ریزی می کند. دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی ، پیرو تلاش علمی و کسب تجارب عملی، اراده تحول چنین دیدگاهی را در روند اجرا داشته  و مصمم به یکپارچه سازی فعالیت های عدیده و در نظر گیری دیدگاههای نوین بومی ، ملی و بین المللی ، افزایش همکاریهای درون بخشی و گسترش و هماهنگی فعالیتهای برون بخشی می باشد .

2-1-1- سياستها
1 - توسعه توانمندي اقتصادي- اجتماعي زنان روستايي.
2 - اجراي فعاليتهاي آموزشي- ترويجي در راستاي توسعه روستايي در زير بخشهاي كشاورزي .
3 -  گسترش فرصت هاي شغلي و مشاركت اقتصادي و ايجاد زمينه هاي اشتغال و افزايش درآمد خانوار و زنان روستايي .
4 -  زمينه سازي براي رشد و شكوفايي ايده هاي كارآفريني زنان روستايي و فارغ التحصيلان بخش كشاورزي .
5 -  فراهم ساختن زمينه مشاركت مجريان سطوح مختلف ستاد ، صف و بهره برداران در انجام نظارت و ارزشيابي 

2-1-2- اهداف
1 - فراهم ساختن زمينه هاي لازم براي توانمندي زنان روستايي و بالا بردن ميزان دسترسي آنان به منابع " آب ، زمين ، سرمايه ، تسهيلات ، اعتبارات ، خدمات ترويجي و پژوهش "

2 -  زمينه سازي براي بهبود فعاليت هاي خود اشتغالي زنان روستايي از طريق ارائه الگوهاي ترويجي – مشاركتي خاص زنان روستايي ايجاد جايگاه حقوقي براي فعاليتهاي اقتصادي زنان و دختران روستايي در خانواده
3 - فراهم سازي زمينه هاي توانمند سازي و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي و خانواده
4 -  ايجاد زمينه هاي لازم براي افزايش آگاهي ، ايجاد روحيه خودباوري و اعتماد به نفس ، داشتن روحيه مشاركتي و كاردسته جمعي در زنان روستايي و خانواده 
5 -   تأكيد بر ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي عوامل ترويج در صف و ستاد
6-  كمك به ايجاد ، گسترش و حمايت از تشكل ها و نهادهاي خاص زنان با تأكيد بر زنان ‌سرپرست خانوار
گروه هدف و مخاطبان دفتر امور زنان ، بانوان شاغل در بخش كشاورزي ، زنان كارآفرين ، زنان مروج و تسهيلگر ، اعضاء و اركان صندوق اعتبارات خرد ، اعضاء گروه هاي خوديار روستايي ، اعضاي تعاوني هاي زنان ، فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و  زنان توليدكننده برتر می باشند .
2-1-3- حكم نهايي دفتر امور زنان روستايي و عشايري
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هدف تقويت نقش زنان روستايي در فرآيند توسعه همه جانبه روستايي و كشاورزي و توسعه ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي در راستايي توانمندسازي آنان اقدام هاي زير را به عمل آورد:
الف) افزايش ميزان دسترسي زنان روستايي و عشايري به اطلاعات و داده هاي مورد نياز براي توسعه پايدار روستايي

ب) حمايت از ايجاد و گسترش سازمانها و شبكه هاي محلي زنان روستايي در راستاي شبكه سازي.
ج) تدوين برنامه بهبود معيشت خانواده هاي روستايي با تاكيد بر نقش زنان در مديريت توامان توليد و مصرف.
2-1-4- عناوین پروژه های دفتر از بدو تاسیس تا کنون:
1 - طرح آموزشي و ترويجي توسعه اشتغالات خانگي   2 - پروژه حفظ محيط زيست ويژه زنان روستايي
3 - پروژه تشكيل گروه هاي خوديار زنان روستايي      4 -  توانمند سازي زنان و دختران روستايي از طريق كارآفريني
5 - تهيه و توزيع نشريات و تهيه و پخش فيلم هاي آموزشي و ترويجي ويژه زنان روستايي
6 - برگزاري جشنواره هاي فرهنگي – هنري روستا (عذرا)
7 - پروژه سازماندهي، آموزش و حمايت از تسهيلگران  8 - پروژه صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستايي
9 -پروژه هاي اشتغالزاي زنان روستايي   10 -آموزشهاي مهارتي بخش كشاورزي
11 - حمايت از تعاوني ها و تشكل هاي زنان روستايي 12 - اجراي پروژه هاي بين المللي  GGP  و Telefood
13 - اجراي پروژه هاي آموزشي آشنايي با كلينيك هاي گياه پزشكي و توليد محصولات ارگانيك ويژه زنان روستايي
14 - اجراي پروژه هاي تبادل تجربيات بين المللي ويژه كارشناسان امور زنان و نيز زنان نمونه و پيشرو روستايي
15 - پروژه ايجاد مراكز رشد و كارآفريني
16 - ساير پروژه هاي موردي متناسب با نياز زنان روستايي و عشايري از جمله آموزش زنان روستايي

17 - اجراي پروژه هاي نظارت و ارزشيابي عملي مشاركتي
18 - اجراي پروژه هاي توانمند سازي كارشناسان امور زنان استانها در خصوص نظارت و ارزشيابي

2-2- معرفي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي

یکی از اساسی ترین عوامل توسعه ( توسعه جوامع روستایی ) نقش و وجود زنان می باشد و باید برای حضور فعال آنها ، در هر برنامه توان این بخش از نیروی کار در نظر گرفته شود، بر این اساس دفتر امور زنان طرح توانمند سازی زنان را برای حضور فعال آنها در عرصه های مختلف  در سر لوحه اهداف خویش قرار داده از جمله این طرح ها میتوان طرح صندوق خرد زنان روستایی را نام برد .این برنامه روش کارایی برای افزایش درآمد خانوارهای فقیر در روستا ها می باشد اعضای این صندوق را زنان روستائی تشکیل می دهند،  حداکثر تعداد  اعضاء در هر صندوق 50 نفر می باشد که به گروه های 5 تا 7 نفره تقسیم می  شوند،  از طرف دفتر امور زنان مبلغی به عنوان سرمایه اولیه به این صندوق ها اهداء شود و از طریق  صندوق توانمندی های زنان افزایش می یابد .

2-2-1- اهداف ایجاد صندوق خرد
1-  افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی به تسهیلات  2-  توجه و تمرکز به گروههای کم درآمد زنان روستایی  3- افزایش سطح درآمد زنان با اجرای پروژه های کوچک 4-  برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها

 5- توانا سازی زنان روستایی در انجام کار گروهی        6 - هدایت پس اندازهای غیر مولد به سرمایه های مولد کارآمد 

 7 - شکست چرخه فقر و نجات خانوار روستایی از آن    8-  توسعه اشتغال و تثبیت مشاغل دارای بحران مالی

3-     مراحل اجراي طرح

3-1- تدوين طرح

طرح كارآفريني روستايي ( آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار به روستائيان و عشاير ) با نظرسنجي از اساتيد و پژوهشگران حوزه كارآفريني ، مطالعه، بررسي و بومي سازي تجارب ساير سازمان ها ، برگزاري جلسات متعدد با كارشناسان خبره سازمانها ، موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي و تلفيقي از طرح هاي موفق كارآفريني كشور همچون طرح گام به گام جهاد دانشگاهي ، ارزش آفريني موسسه پشتيبان كسب و كار ثمرات ارزش آفرينان ، هميار كارآفرين مجتمع فني ايرانيان و كاشف پس از حدود 4 ماه كار پژوهشي مداوم تدوين گرديد .

3-2- تهيه منابع آموزشي

منابع آموزشي مورد نياز طرح با گردآوري روش‌هاي معتبر تدريس كارآفريني در كشور ، بومي‌سازي و تطبيق آنها با نيازهاي روستائيان تدوين و در اختيار مربيان طرح قرار گرفت .

3-3- تشكيل تيم آموزشي

در اين مرحله با فراخوان اعلام شده فارغ التحصيلان رشته هاي مديريت ، روانشناسي ، مشاوره ، مهندسي كشاورزي و ساير رشته هاي مرتبط كه داراي تخصص ، انگيزه كافي و روحيه جهادي جهت اجراي طرح بودند شناسايي و پس از برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي تعداد 24 نفر جهت تدريس غربال و انتخاب گرديدند .

3-4- هماهنگي هاي اداري

پس از تدوين طرح ، تهيه منابع آموزشي ، انتخاب مربيان و مجريان و تهيه سوابق آنان ، طرح جهت بررسي و اعلام نظر در اختيار سازمان جهاد كشاورزي ، فني و حرفه اي ، استانداري ، تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، جهاد دانشگاهي قرار گرفت كه طي جلسات كارشناسي متعدد با دستگاههاي مذكور مقرر گرديد معاونت ترويج و آموزش سازمان جهاد كشاورزي ، دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري و جهاد دانشگاهي مساعدت لازم را در اجراي طرح به عمل آورند .

3-5- برگزاري دوره هاي آموزشي

بر اساس استاندارد تدوين شده جهاد دانشگاهي و تقاضاي دفتر امور زنان روستایی جهاد كشاورزي دوره آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار با سرفصل هايي همچون ویژگی های کارآفرینان ؛ مهارت های کارآفرینان ؛ مهارت های حل مساله ؛ کار تیمی ؛ تدوین طرح کسب و کار ؛ اصول و مبانی بازاریابی ؛ قیمت گذاری و هزینه یابی ؛ حضور در نمایشگاه ؛ رقبا و نحوه رقابت با آنها طي 27 ساعت بصورت تئوري و عملي  توسط مربيان تعيين شده در تعداد 45 روستا از روستاهاي استان كرمان اجرا و 1245 نفر از روستائيان در آن شركت نمودند . در پايان دوره به كليه شركت كنندگان گواهينامه معتبر جهاد دانشگاهي اعطاء گرديد .

3-6- ارزيابي و تحليل نتايج دوره ها

پس از برگزاري دوره ها و جمع آوري آمار و اطلاعات مندرج در پرسشنامه هايي كه توسط مربيان و مجريان طرح در بين شركت كنندگان توزيع گرديده بود ميزان اثربخشي دوره ها ، عوامل موثر در ايجاد اشتغال پايدار و موانع كارآفريني و راه اندازي كسب و كار در روستاهاي جنوب استان كرمان مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج آن به دستگاههاي ذيربط  منعكس گرديد . 

مرکز:

کرمان

مساحت:

183285 کیلومترمربع

جمعیت (1385):

2652413

جمعیت (1390):

2938988

تعداد شهرستان ها:

23

تعداد بخش ها:

39

تعداد شهر:

71

تعداد دهستان ها:

143

تعداد روستاها:

11525

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 - تعداد آبادی ها برحسب وضع سکونت

خالی از سکنه

دارای سکنه

 

 

نامشخص

موسمی

دایمی

جمع

نامشخص

موسمی

دایمی

جمع

جمع کل

 

0

2184

4379

6563

0

534

4643

5177

11740

 

 

جدول 2 - تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب تعداد خانوار

1000                   خانوار و بیشتر

400-999 خانوار

200-399 خانوار

100-199 خانوار

50-99 خانوار

20-49 خانوار

10-19 خانوار

5-9 خانوار

1-4 خانوار

جمع

24

114

264

489

691

900

608

577

1510

5177

 

جدول 3 - تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب جمعیت

 5000                نفر و بیشتر

2000-4999 نفر

1000-1999 نفر

500-999 نفر

250-499 نفر

100-249 نفر

50-99 نفر

25-49 نفر

1-24 نفر

جمع

7

82

182

376

590

828

692

535

1885

5177

 

جدول 4 - جمعیت و خانوارهای ساکن در نقاط روستایی برحسب جنس و گروه های عمده سنی

زن

مرد

 

 

65                        سال و بیشتر

15 - 64 سال

0 - 14 سال

کل

65سال و بیشتر

15- 64 سال

0 - 14 سال

کل

جمعیت

خانوار

32325

408136

174493

614954

34573

410778

182039

627390

1242344

333248

 

 

 

 

 

 

جدول 5 - جمعیت 6 ساله و بیشتر، با سواد و در حال تحصیل نقاط روستایی شهرستان

جمعیت در حال تحصیل

جمعیت با سواد

جمعیت 6 ساله و بیشتر

زن

مرد

مرد و زن

زن

مرد

مرد و زن

زن

مرد

مرد و زن

133824

141521

275345

388178

430576

818754

539096

547946

1087042

 

جدول 6 - جمعیت 10 ساله و بیشتر، شاغل و بیکار نقاط روستایی شهرستان

جمعیت بیکار

جمعیت شاغل

جمعیت 10 ساله و بیشتر

زن

مرد

مرد و زن

زن

مرد

مرد و زن

زن

مرد

مرد و زن

13175

54590

67765

41856

284934

326790

495063

502225

997288

 

جدول 7 - تعداد آبادیها برحسب وضع طبیعی آبادی

نامشخص

جنگلی واقع در کوهستان یا تپه

کوهستانی، دره ای یا تپه ای

جنگلی واقع در دشت

دشتی

18

30

6127

105

5460

 

جدول 8 - تعداد آبادی ها برحسب نوع راه

   

راه زمینی (به جز راه آهن)

راه آبی

راه آهن (ایستگاه)

نامشخص

مالرو

جاده خاکی

جاده شوسه                (شن ریزی شده)

جاده آسفالته

0

1

1

26

2886

309

1956

 

جدول 9 - تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات آموزشی

مدرسه راهنمایی مختلط

مدرسه راهنمایی دخترانه

مدرسه راهنمایی پسرانه

مدرسه راهنمایی             شبانه روزی دخترانه

مدرسه راهنمایی             شبانه روزی پسرانه

دبستان

روستامهد

112

358

380

24

40

2001


کلمات کلیدی: #کارآفرینی زنان روستایی #توسعه روستایی
۰ نظر