معرفی طرح کارآفرینی روستایی و بیان تجربیات اجرای طرح در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان کرمان

چکيده

کارآفرینی در روستاها می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از چالش‌ها از جمله بیکاری، فقر اقتصادي ، مهاجرت روستائيان به شهرها و ... باشد. باتوجه به نقش انکارپذیر زنان در توسعه روستایی، تقویت کارآفرینی زنان روستایی، راهکاری مؤثر در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی به شمار می‌رود. زنان نيمي از جمعيت جوامع روستايي كشور را تشكيل مي دهند لذا توجه به فعاليت هاي كارآفرينانه در اين قشر از جامعه مي تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك شايان توجهی نمايد. هدف از این مقاله معرفی طرح کارآفرینی روستایی ( آموزش كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار به روستائيان و عشاير ) و بیان تجربیات اجرای طرح در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي استان کرمان می‌باشد . در جریان اجرای طرح از طریق تدوین و توزیع پرسشنامه هایی در بین مخاطبین ، اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت . جامعه آماری این طرح تعداد 1245 نفر از اعضاي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي استان کرمان بودند که در دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار شرکت داشتند . همچنین نتایج به دست آمده در طرح گویای این واقعیت است که عدم وجود سرمایه اولیه کافی ، موانع اداري و  بانکی ، نداشتن تخصص و مهارت كافي ، مشكلات فرهنگي و اجتماعي و مشکلات موجود در امر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی از مهمترین مشکلات زنان کارآفرین روستایی می باشد . ضمن اينكه اكثريت قريب به اتفاق شركت كنندگان طرح ، تاثير آموزش هاي كارآفريني را در ايجاد انگيزه بين زنان روستايي زياد توصيف نمودند.

واژگان کليدي: کارآفرینی زنان روستایی کرمان ، توسعه روستایی 


کلمات کلیدی: #کارآفرینی زنان روستایی #توسعه روستایی
۰ نظر