الگوي توسعه كارآفريني روستايي در جنوب استان كرمان

چکیده

بدون تردید توسعه پایدار در روستاها در عصر حاضر مستلزم رفع مسائل و مشکلات موجود همچون بیکاری ، مهاجرت جوانان به شهرها ، عدم وجود سرمایه و امکانات کافی و ... می باشد و این امر از طریق آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار به روستائیان امکان پذیر خواهد بود .  کارآفرینی روستایی فرآيندي است كه با بهره گيري از آن روستايي محدوديت ها و تفاوت هاي موجود ميان روستا و شهر را كنار مي زند و در جهت تولید ارزش با اعتماد به نفس، توانايی مي يابد ، بهترين محصولات و توليدات و يافته هاي خود را به بهترين نحوه به بازار هدف ارائه می نمايد و از طريق آن ضمن ارتقاء سطح زندگي خود از طريق سودي كه بدست مي آورد نسبت به داشتن سهمي در بازار احساس رضایت می كند و همچنين نسبت به ارتقاء سطح توليدات، محصولات و يافته هاي خود جهت دسترسي و حفظ بازار تلاش می نمايد و اين فرآيند باعث رساندن منفعت به كل روستا نيز می گردد. از طریق کارآفرینی روستایی می‌توان با شناسایی مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های جوامع روستایی بر اساس برنامه‌ریزی راهبردی مناسب، به توسعه اقتصادی روستایی دست زد. هدف از این مقاله ارائه الگوی توسعه کارآفرینی در روستاهای جنوب استان کرمان و بیان تجربیات اجرای طرح می‌باشد . در این راستا ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه و تطبیق آن با اسناد بالا دستی و قوانین و مقررات موجود طرح کارآفرینی روستایی ( آموزش مهارت های کسب و کار به روستائیان ) تهیه و در اختیار معاونت آموزش و ترویج جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط با حوزه اشتغال استان کرمان قرار گرفت که پس از برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با دستگاهها مورد تصویب قرار گرفت. سپس در جریان اجرای طرح از طریق تدوین و توزیع پرسشنامه هایی در بین مخاطبین ، اطلاعات مندرج در پرسشنامه ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت . جامعه آماری این طرح تعداد 699 نفر از روستائیان جنوب استان کرمان بودند که در دوره های آموزشی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار شرکت داشتند اجرای طرح باعث تشویق و ترغیب 12.7 % روستائیان شرکت کننده در دوره ها به کارآفرینی و ایجاد اشتغال در روستا گردید . همچنین نتایج به دست آمده در طرح گویای این واقعیت است که عدم وجود سرمایه اولیه کافی ، موانع موجود بر سر راه دریافت تسهیلات بانکی ، نبود آموزش های تخصصی و کاربردی ، فرآیندهای اداری طولانی در کسب مجوزها ، عدم تحقق وعده های مسئولین و مشکلات موجود در امر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی روستائیان از مهمترین مشکلات کارآفرینان روستایی می باشد .

واژگان كليدي:  کارآفرینی روستایی جنوب استان کرمان


کلمات کلیدی: #كارآفريني روستايي #توسعه روستايي #جنوب استان كرمان #اقتصاد مقاومتي
۰ نظر