بایگانی ها

کرم سفید ریشه درخت

کرم سفید ریشه درخت

شکل شناسی:

این حشرات در حدود 30 تا 40 میلیمتر طول دارند و عرض بدن آنها در عریضترین قسمت تا 20 میلیمتر میرسد.رنگ عمومی بدن قهوه ای تیره یا سیاه ست که توده هایی از پولکهای صدفی رنگ روی آنها را پوشانیده است. که به صورت نوار یا لکه های سفیدرنگ در سطح پشتی سر، سینه وبالپوشها نمایان است.

خسارت:

لاروهای سن اول اغلب به ریشه گیاهان زراعی یکساله حمله میکنند و به آنها خساراتی را وارد مینمایند. و در روی گیاهان غده ای حتی سنین بالای لاروی هم ایجاد خسارت میکند.معمولا سنین بالای لاروی این آفت و همچنین لاروهای 2 و 3 ساله در روی درختان میوه نیز خسارتی را ایجاد میکند.

زیشت شناسی:

این حشره زمستان را به صورت لاروهای یک و دوساله در اعماق مختلف خاک به سر میبرد. لاروهای سفید ریشه اغلب دوره لاروی 2تا3 ساله دارند. حشرات کامل معمولا در ماههای آخر بهار و اوایل تابستان مشاهده میشوند.همگی شب پروازند و اکثرا در اطراف تله های نوری و چراغ جمع میشوند.حشرات نر قادر به تولید صدا بوده و در هنگام روز روی تنه درختان و یا در زیر کلوخه ها استراحت میکنند.

حشرات کامل تخمهای خود را پس از جفت گیری در سطح خاک و بیشتر در شکافها و ترکهای خاک قرار میدهند.لاروها پس از خروج وارد خاک شده و شروع به تغذیه از ریشه گیاهان میکنند.در سنین اول نزدیک به سطح خاک و در سنین بالاتر روی ریشه های زخیم و غده ای گیاه و درختان میوه زندگی میکنند.

در ماههای گرم سال در نزدیکی سطح خاک و در زمستان به اعماق خاک فرو میروند. به همین لحاظ کنترل شیمیایی پاییزه و زمستانه در مورد لاروها نتایج مطلوب را نمیدهد

روشهای کنترل:

شخم عمیق: برگرداندن خاک باعث به سطح خاک آمدن لاروهای داخل خاک شده و پرندگان از آنها تغذیه میکنند.

شیمیایی: کنترل با سموم بیشتر در مرحله لاروی است. که از ترکیبات مختلف نطیر دیازینون استفاده میشود.بدیهی است این کنترل در اوایل تابستان انجام خواهد گرفت. از ترکیبات لیندین و سوین(هر دو سم از سموم ممنوعه در ایران می باشد) میتوان در کنترل لاروهای این آفت استفاده کرد.«از سم دیازینون گرانوله نیز می توان برای مبارزه با این آفت استفاده نمود ».


کلمات کلیدی: #Polyphylla olivieri
۱ نظر