بایگانی ها

مطالعه ای بر گروه های سازگاری رویشی VCGs در بیماری Cryphonectria parasitica عامل بلایت درختان شاه بلوط

 

امروز مطالعه ژنتیکی بر روی قارچ های بیماری زای گیاهان یکی از دلایل شناخت شدت عامل های بیماری زایی و تنوع ژنتیکی قارچها و همچنین بررسی سازگاری ریسه های بیماریزای قارچی در ایجاد بیماری و ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل بیشتر جمعیت های قارچی است. بر این اساس مطالعه بر روی یکی از خطرناکترین بیماری ها از جمله بیماری بلایت شاه بلوط که یک عامل قارچی بنام Cryphonectria parasiticaکه خسارت زیادی به جنگل های ایران و اروپا وارد کرده و در بررسی گروه های سازگاری رویشی میتواند یک مطالعه جامع و شدت تخریب این قارچ را براساس گروه VCG مورد ارزیابی قرار داده و به مطالعات ژنتیکی و علت پراکندگی این عامل بیماری زا و روش های نوین کنترل این بیماری پرداخت.همچنین تشخیص گروه های سازگاری کمک بزرگی به انتقال نژاد ویروسHypovirulent در کنترل این قارچ بیماریزا میکند که در این مقاله به مطالعه گروه های سازگاری رویشی و روش انتقال این نوع ویروس های Hypovirulent پرداخته ایم.

بسیاری از کشورها ، از جمله یونان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و سوئیسکه در آن شاه بلوط رشد می کند ( Gobbin و همکاران . 2003؛ Perlerou و دیاماندیس 2006؛ تورینا و Rostagno 2007؛ مونته نگرو و همکاران . 2008). گونه های C.parasitica ( مترادف: Endothia parasitica) عامل بیماری خطرناک بلایت شاه بلوط در استان گیلان است و تقریبا بیشتر عرصه های این درخت جنگلی با ارزش در این استان را نابود کرده است. ظاهرا این قارچ بومی شرق بوده و در سال 1900 از طریق نهال های آسیایی وارد آمریکا شده است و در سال 1904 اولین بار در باغ جانورشناسی نیویورک مشاهده شده است(Angnostakis 1987). گونه های حساس Castanea dentate ( شاه بلوط آمریکایی) C.sativa( شاه بلوط اروپایی), C.pumila میباشند.ارقام آسیایی شامل C.mollissima، C.japonica مقاوم هستند. غیر از این درختان، بعضی از گونه های Castanopsis  و Quercus (بلوط) نیز به این بیماری حساس هستند. علاوه بر این ، قارچ میتواند به صورت ساپروفیت یا پارازیت ضعیف روی درختان افرا ، بلوط و سایر گونه ها زندگی کند. برخی از محققان احتمال داده اند که می توان جمعیت های یک قارچ را به زیر گروه ها و خصوصیات بیماریزایی آنها ارتباط برقرار کرد(Puhalla 1985 ) و سپس بین این  زیر گروه هها و خصوصیات بیماری زایی آنها ارتباط برقرار نمود. بر اساس این مدل یک بیمارگر به ندرت در تبادلات ژنی که باعث بازآرایی آلل های ناسازگاری رویشی و تولید گروه سازگاری جدید میشود شرکت می کند. در این مدل هر گروه سازگاری رویشی یک کلون است و VCG و بیماریزایی با هم همبستگی(نه وابستگی) دارند(Gobbin,2003).

 

منبع:
1- خدا پرست، اکبر. 1392. سلسله ی قارچها، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ دوم

Gobbin D, Hoegger PJ, Heiniger U, Rigling D (2003) Sequence variation and evolution of Cryphonectria hypovirus 1 (CHV-1) in Europe. Virus Research 97: 39-46.

Groome RC, Tattar AT, Mount MS (2001) Bacillus megaterium: A potential agent against chestnut blight. Science and Natural History 15: 45-49.

Liu Y.C.and M.G. Milgroom. 2007. High diversty of vegetative compatibility types in Cryphonecteria parasitica in Japan and China. Mycologia 99(2) 279-284.

 


کلمات کلیدی: #سری مقالات زینب کیخسروی
۰ نظر