بایگانی ها

گیاهان مناسب برای پرچین1- اسپیره سفید یا گل عروس
2- اسپیره پُرپر
3- اسپیره سرخ
4- اسپیره رعنا
5- اسپیره سرخ ابلق

6- برگ نو برگ درشت
7- برگ نو معمولی
8- برگ نو ابلق طلایی

9- شمشاد رسمی
10- شمشاد ابلق سفید
11- شمشاد ابلق زرد
12- شمشاد نعنایی
13- شمشاد اناری

14- سرو تبری (نوش)
15- سرو خمره ای

16- تمشک

17- زرشک برگ قرمز

18- پیرو کانتا

19- دوتزیا۰ نظر