بایگانی ها

آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی جنگل¬های زاگرس با استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS بین سالهای 1368 تا 1389 ( منطقه مورد مطالعه: ارتفاعات دهدز)

 

طیبه جلیلی،علی اصغر تراهی،آزاد دلاوری

 

چکیده

توسعه انسانی و نیرو­های طبیعی به طور مداوم باعث تغییر چشم اندازها می­شوند، تجزیه و تحلیل این تغییرات در امور بسیاری مانند نظارت بر کاربری زمین و آنالیز رشد و توسعه جمعیت در سراسر جهان امری ضروری است به همین دلیل اهمیت تشخیص تغییرات در سنجش از دور رو به افزایش است.هدف از این مطالعه بررسی تغییرات جنگل با استفاده از سنجش از دور و GIS می­باشد. بدین منظور تصاویر ماهواره لندست سنجنده ETM+ سال 2011 و سنجنده TM مربوط به سال 1990پس از بهبود تباین و کنتراست و بررسی هندسی و رادیومتریک، طبقه بندی و وارد محیط نر م افزار ENVI 4.7 شد و در نهایت آشکارسازی تغییرات در محیط ARC GIS 10 مورد بررسی قرار گرفت. با تلفیق پارامترهای موثر در تغییر کاربری(نظیر مرکز مسکونی، طبقات ارتفاعی و مانند آن) تاثیر هر کدام در روند تغییرات جنگل شناسایی گردید. با استفاده از عمل همپوشانی ارتباط مناطق تغییر یافته با پارامترهای موجود به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد که از بین عوامل موثر در روند تغییر کاربری جنگل­های دهدز فاصله از روستا، مهمترین عامل در روند تغییرات می­باشد.

 

واژگان کليدي:  جنگل­های دهدز، تغییر کاربری جنگل، کشف تغییرات، سنجش از دور،GIS


کلمات کلیدی: #تصاویر ماهواره ای، کشف تغییرات
۱ نظر