بایگانی ها

قره گل کبود شیراز

قره گل کبود شیراز:

محل پرورش استان فارس است.رنگ بدن بره ها تا سن یک سالگی خاکستری است و ب مرور ب رنگ سیاه تغییر پیدا میکند.

میش ها فاقد شاخ وبرخی قوچ ها شاخ دار است.امروزه برای تولید گوشت هم پرورش میابد.

در قره گل کبود یا خاکستری نکته ای وجود دارد ک پس از چندین نسل متوالی ک یک گله در بین خود امیزش داشته باشد عارضه ی گوارشی به نام دوشکمی(twin belly) در بره ها بوجود میاید. این عارضه تا زمانی ک بره شیر خوار است نمایان نمیشود ولی با شروع تغذیه علوفه شروع میشود.

شکم بزرگ شده و بره تا 6 ماهگی تلف میشود. ژن آن همو زیگوت یا مغلوب است . و فقط در قره گل و خاکستری دیده میشود

در ضمن ژن کشنده، غالب باشد بهتر است.

برای رفع نقص ژنتیکی باید میش خاکستری با قوچ سیاه امیزش داد.

 


کلمات کلیدی: #گوسفند #قره گل کبود شیراز
۱۱ نظر