بایگانی ها

رسوبات معلق: تخمین گری مناسب برای هدررفت مواد آلی خاک

رسوبات معلق: تخمین گری مناسب برای هدررفت مواد آلی خاک

رسوبات معلق ناشی از فرسایش های پخشی زمینه ساز انتقال و هدررفت عناصر و مواد غذایی موجود در خاک بوده که تاثیر زیادی بر کاهش حاصل خیزی خاک دارد.

رسوبات معلق ناشی از فرسایش های پخشی زمینه ساز انتقال و هدررفت عناصر و مواد غذایی موجود در خاک بوده که تاثیر زیادی بر کاهش حاصل خیزی خاک دارد. فرسایش خاک نقش مهمی در هدررفت مواد آلی خاک داشته، و لذا مقایسه ارتباط اجزای فرایندهای مختلف آن با ماده آلی حایز اهمیت فراوان است. از طرفی تاکنون ارتباط بین انتقال رسوب و هدررفت مواد آلی به ندرت مورد توجه قرار گرفته، لذا تحقیق حاضر به صورت مطالعه موردی و با هدف بررسی ارتباط بین رسوب معلق حاصل از فرسایش خاک و ماده آلی در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی کجور با مساحت ۱۳۲۶۳ هکتار از طریق نمونه برداری و اندازه گیری هم زمان رسوب معلق و محتوای ماده آلی موجود در آن انجام پذیرفت. برداشت نمونه آب و رسوب معلق با استفاده از روش انتگراسیون عمقی و تعیین غلظت رسوب معلق به وسیله روش برجاگذاری و تخلیه آب صورت گرفت. میزان ماده آلی موجود در رسوبات نیز از طریق سوزاندن تعیین گردید. سپس ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آماره های توصیفی و رگرسیون دو متغیره ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده تغییرات زیاد مقادیر ماده آلی و رسوبات معلق با ضریب تغییرات به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۱۰۷ درصد و از طرفی هم سویی روند آن ها با روابط رگرسیونی حاصل در مقاطع زمانی مختلف با ضریب همبستگی بین ۰.۴۸ (P<۰.۰۱) تا ۰.۹۴ (P<۰.۰۱) و خطای تخمین و تایید به ترتیب کم تر از ۲۶.۸۳ و ۲۶.۶۰ درصد بوده است.۰ نظر
  • عنوان سایت منبع بانک مقالات فارسی