بایگانی ها

بررسی تحلیلی زنجیره ارزش محصول ذرت در استان کرمانشاه، با تمرکز بر حلقه مفقوده تولید بذر

بررسی تحلیلی زنجیره ارزش محصول ذرت در استان کرمانشاه، با تمرکز بر حلقه مفقوده تولید بذر

این مطالعه براساس ادبیات و مدل مقایسه‌ای زنجیره‌های ارزش کامل در قالب خوشه‌های صنعتی صورت گرفته است.

تولید محصول شامل در عرض و طول قرار گرفتن بسیاری از فعالیتهای متفاوت است که به صورت یک فرایند میتوان آنها را تجسم کرد. فعالیتهای متفاوت مستقل ولی در امتداد همدیگر زنجیره‌ای را شکل می‌دهند، که ارزش اقتصادی از حلقه اول شروع به شکل گرفتن می‌کند و تا حلقه آخر چیزی به آن افزوده می‌گردد. آنچه از حلقه انتهایی این زنجیره بیرون می‌آید محصول نهایی نام دارد. این فرایند که از ابتدا تا انتهای محصول را در بر می‌گیرد، از ماده خام اولیه شروع شده و تا محصول ساخته شده قابل مصرف برای مصرف کننده نهایی را در بر می‌گیرد را زنجیره ارزش می نامند (دل انگیزان، ۱۳۸۷).

بررسی زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی در مناطق مختلف نشان می‌دهد که قرار گرفتن کلیه حلقه‌های تولید یک محصول در یک منطقه جغرافیایی و در راستای یکدیگر، هزینه‌های تولید را کاهش داده و باعث ایجاد هم افزایی و کارایی بیشتری در همه حلقه های تولید ارزش خواهد شد. در این وضعیت حذف شدن یک حلقه از زنجیره ارزش به صورت افزایش هزینه های تولید و ناکارآمدی سایر حلقه ها اثر خود را بجا خواهد گذاشت.۰ نظر
  • عنوان سایت منبع بانک مقالات فارسی