بایگانی ها

لوبیا سبز Snap beans

لوبیا سبز Snap beans
خانواده: Leguminosae
Phaseolus spp

از نواحی گرمسیر آمریکای جنوبی است.از قدیم کشت و کار می شده است.در اینجنس گونه های متفاوت و ارقام مختلفی وجود دارد که ارقام معروف آن عبارتندار:
لوبیا سبز پا بلند Ph.vulgaris var.commune
لوبیا سبز پا کوتاه Ph.v var.humilis
لوبیا گل خوشه ای Ph.coccineus
لوبیا پهن پا بلند Ph.limensis
لوبیا پهن پاکوتاه Ph.limensis var.limenanus
لوبیا پهن شبیه لوبیا است ولی نازک و پهن است.

احتیاجات آب و هوایی:
محصول فصل گرم است و احتیاج به آب و هوای گرم و عاری از یخبندان دارد.ولیاگر هوا خیلی گرم یا بارانی باشد باعث ریزش غلافها می شود.واریته هایمختلف از نظر حساسیت به آب و هوا کاملا متفاوت هستند.

ارقام و بذر:
گونه ها و ارقام بسیار متفاوت هستند.ارقام را به لحظه های مختلف می توان طبقه بندی کرد.مهم ترین آنها پابلند و کوتاهی گیاه است.
Bush beans =
پاکوتاه
Poie beans=
پابلند
در ایران فقط پاکوتاه کشت می شود.پا بلند ها به علت هزینه بیشتر برای قیمو....کمتر کشت می شوند.پابلندها محصول دیرتر می دهند و دوره طولانی تریازآنها برداشت می کنیم و در مجموع عملکرد بیشتر است.کارکردن با وسایلمکانیزه در این ارقام ممکن نیست.
علاوه بر آن از نظر رنگ غلاف هم طبقه بندی می شوند.سبز و زرد.
از لحاظ میزان الیاف.نخ داری و بی نح بودن.
از لحاظ براقی غلاف.واکس دار بودن یا کدر بودن
از لحاظ نحوه مصرف و .....طبقه بندی می شوند.
غلاف براقها به کمترین خراش و کوفتگی حساس هستند و نشان می دهند ولی اگرسالم باشندبازار پسندتر هستند.تعدادی از بیماریها مثل آنتراکتوز توسط بذرمنتقل می شوند.بنابراین از مزارع مطمئن باید خرید و از کمپانی های تولیدبذر.از بذر محلی حتی الامکان استفاده نگردد.بند نباید خیلی خشک باشد چوندر دستگاه کاشت خرد می شود.و لپه ها هم بصورت متفاوت آب جذب می کنند و لپهها نصف می شوند.دو هفته قبل از کاشت در جای مرطوب حدود 60% قرار می دهیمتا بذور آب جذب کنند و بعد کشت می کنیم.

خاک
و تهیه بستر:
از خاکهای شنی تا رسی کشت می شوند و به نوع خاک نیستند.ولی خاک لومیحاصلخیز با هوموس زیاد و زهکشی خوب نتیجه بهتری دارد.PH نباید کمتر از 5/5باشد.اگر رطوبت زیادباشد و ازت هم زیاد باشد.هم عملکرد پایین می آید(شاخ و برگ اضافه).و هم تاخیر در برداشت و رسیدگی داریم.اگر بیماری های خاکزاداریم لوبیا را هر 5 سال یکبار می کاریم تا بیماری کنترل شود.خاک باید خوبنرم شود چون لپه ها بزرگ هستند و باید از خاک هم بیرون بیایند بنابراین خاک رسی زیاد مناسب نیست.

کود:
لوبیا ها واکنش زیادی به کود نشان نمی دهند.توصیه می شود مقداری کودشیمیایی برای حفظ حاصلخیزی خاک داده شود.اگر به اطلاعات خاک دسترسینیست.مقداری متوسط کود داده می شود.اگر کود فسفر بیشتر داشته باشد بهتراست ازت زیاد داده نشود.اگر خاک ماده آلی کمی داشته باشد قبل از لوبیا کودسبز استفاده کرده و در خاک بر میگردانیم.برای لوبیا کود حیوانی توصیه نمیشود چون ازت زیادی دارد.

کاشت:
بهترین زمان برای کاشت لوبیا سبز بعد از یخبندان بهاره و گرم شدن زمین استولی نباید خیلی دیر شود چون اگر گرم باشد در صدی از بذور سبز نمی شوند.
اگر در انبار سرد و خشک انبار کردیم نباید بذر مستقیم کاشته شود.اندازهبذور متفاوت است بنابراین میزان بذر در هکتار به اندازه و فواصل بستگیدارد.به طور متوسط 50 تا 200 کیلوگرم بذر در هکتار نیاز است.
پاکوتاه=فاصله ردیف 80 تا 90 سانتیمتر و بطور پیوسته کاشته می شود یعنی هر 5 سانتیمتر یک بذر و بعد تنک می کنیم.
پابلند=معمولا کپه ای کاشته می شود.فاصله کپه ها از هر طرف 90 تا 120 سانتیمتر فاصله دارند.
یکی از قیم ها حالت سه پایه است.و یا پای داربست بکاریم تا به آن تکیه کند.

عملیات زراعی:
نباید موقع خیس بودن شاخ و برگ و یا هنگام صبح انجام شود.چون شاخه ها ترد هستند و می شکنند و یا در اثر رطوبت بیماری منتقل شود.
کولتیواتور هنگام کوچک بودن بوته ها انجام می شود چون آسیب به شاخ و برگها و ریشه ها کمتر است.
ریشه ها نزدیک به سطح خاک هستند و ممکن است آسیب ببینند.اگر لوبیا را درزمینی بکاریم که علف هرز ندارد.و یا محصول قبلی و جینی بوده بهتر است.
آبیاری یکنواخت از فاکتورهایی است که روی عملکرد و یکنواختی رسیدن وغلافها و کیفیت آنها موثر است.کمبود رطوبت قبل یا زمان گلدهی باعث کاهشمحصول می شود.

بیماریها و حشرات:
چون لوبیا سبز برای شیرینی و ترددی اصلاح شده آفات و بیماری بیشتری دارد.
بهترین کار کنترل و پیشگیری بیماریهاست.از بذور سالم-تناوب طولانی مدتاستفاده کینم.پس از برداشت باقی مانده گیاه را خارج کنیم.از ارقام مقاوماستفاده کنیم.هنگام خیس بودن شاخ و برگ عملیاتی انجام ندهیم.
بیماری ها: بلایت باکتریایی-آنتراکنوز-زنگ-سفیدک درونی و موزائیک
آفات: سرخرطومی لوبیا-سوسک برگخوار لوبیا-سوسک مکزیکی لوبیا

برداشت و عملیات پس از برداشت:
واریته های پاکوتاه در مقایسه با پا بلند ها در دوره کوتاه تری رشد کامل می شود و ممکن است با چند برداشت محصول جمع آوری شود.
در پابلند ها دفعات برداشت بیشتر است.در هر حال وقتی برداشت می شود کهغلاف از نظر اندازه به رشد کامل برسد ولی بذر ها خیلی کوچک باشند تا نرمباشند.
برای پاکوتاه ها برداشت مکانیکی هم امکانپذیر است ولی به ارقام اصلاح شده نیاز است تا غلاف بیشتری روی بوته باشد و اقتصادی تر باشد.
پس از برداشت باید سرد نگه داشت تا مرطوب بماند.و هنگام حمل ونقل اگر سرد باشد بهتر است چون پوسیده هم نمی شود.
ظروف بسته بندی صندوق چوبی و کارتون بهتر است.

 ۰ نظر