بایگانی ها

كاربرد ICTs در توسعه پايداركشاورزي و منابع طبيعي در ايران

 

كاربرد ICTs در توسعه پايداركشاورزي و منابع طبيعي در ايران  Fulltext 

نويسنده:


[ فرهود گل محمدي ] - عضو هيئت علمي تمام وقت- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

خلاصه مقاله:

اطلاعات به صورتي روشن از دانش تشكيل شده است . دانش ، شناخت ،آگاهي ابعاد مهم در توسعه پايدار انساني مي باشند. به عبارت ديگر توسعه پايدار انساني مي تواند بوسيله رهيافت توسعه و بهبود منابع انساني به دست آورده شود. فناوري اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترين عواملي است كه مي تواند از طريق اطلاع رساني صحيح و به موقع به روستائيان در آموزش آنها مؤثر بوده و زمينه هاي توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نمايد. فناوري اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين محورهاي توسعه در جهان به شمار مي آيد و بسياري از كشورهاي جهان توسعه فناوري اطلاعات را به عنوان يكي از مهمترين زير ساخت هاي توسعه خود قرار داده اند. يكي از مهمترين عرصه هاي درآمد زا براي اكثر كشورهاي جهان و به خصوص براي كشورهاي واقع در قاره آسيا منابع طبيعي اين كشورها مي باشد. بطوري كه توسعه اقتصادي در اين كشورها وابسته به منابع طبيعي آنها است، كه از بين رفتن منابع طبيعي و محيط زيست سبب كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري و كاهش درآمد سرانه مي گردد. حوضه هاي آبخيز، جنگلها، مراتع و اراضي كشاورزي از مهمترين عرصه هاي منابع طبيعي است كه اكثر بهره برداران از اين منابع را روستائيان تشكيل مي دهند و در اكثر موارد عدم اطلاع رساني صحيح و عدم آموزش اين دسته از بهره برداران باعث بهره برداري بدون برنامه و در نتيجه تخريب اين عرصه هاي طبيعي مي گردد، از طرفي منابع طبيعي ضعيف يا تخريب يافته فقر مردم منطقه را به دنبال دارد. مردم فقير نيز تخريب منابع طبيعي را براي تأمين معاش تسريع مي كنند و در صورت نبودن آموزش صحيح و اطلاعات درست اين امر متقابل فقر و تخريب منابع طبيعي ادامه يافته و در يك چنين وضعيتي است كه سيل مهاجرت از آن مناطق تخريب شده به مناطق ديگر و شهرهاي اطراف روان خواهند شد.افزايش سريع جمعيت در روستاها از ديگر عوامل ناشي از عدم آموزش صحيح و فقر اطلاعاتي روستائيان مي باشد. افزايش بي رويه جمعيت در روستاها باعث كاهشسرانه زمينهاي زراعي و عرصه هاي منابع طبيعي شده و در نتيجه روستائيان جهت تأمين معاش خود به بهره برداري بي رويه از اين عرصه ها مي پردازند و اين بهره برداري بي رويه باعث تخريب بيشتر اين عرصه ها و در نتيجه افزايش فقر روستائيان مي گردد. و در اين بين افرادي كه داراي اطلاعات صحيح علمي باشند مي توانند با مديريت صحيح نه تنها نيازهاي خود را از عرصه هاي طبيعي مرتفع سازند بلكه خواهند توانست در اصلاح و توسعه اين مناطق نيز فعال باشند. تحقيقات نشان داده است كه آموزش روستائيان از طريق رسانه هاي گروهي نقش به سزايي در احياء منابع طبيعي دارد. در اين مقاله ، پساز ارائه مختصري از اهميت و عناصر عصر اطلاعات، فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پاراديم نوين توسعه كشاورزي، نظام اطلاعات كشاورزي ايران و وضعيت و مشكلات آن، كاربردICTs در توسعه پايدار، اشكال مختلف نشر و انتقال اطلاعات به مناطق روستايي، تجربه كشاورزي نوين هندوستان و نقشICTs در آن، گذري بركاربرد فناوري اطلاعات در سيستم هاي اطلاعات كشاورزي و منابع طبيعي، چالش هاي ترويج كشاورزي در ساليان اخير و نقشICTs در حل آنها، موارد كاربرد ICTs در توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي، مثال هاي موفق از كاربرد ICTs در روستاهاي ايران، چالشهاي توسعه ICTs در روستاهاي ايران و ...و در پايان به نتيجه گيري از موارد ذكر شده دركشورهاي گوناگون جهان و بيم ها و اميدهاي موجود و ارائه پيشنهاداتي براي توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي در كشور ايران بوسيله كاربرد ICTs در افق 1404 مي پردازد.


كلمات كليدي:

فن آوري اطلاعات و ارتباطات، پايداري، منابع طبيعي، كشاورزي، ايران.


[ لينک دايمي به اين صفحه: http://www.civilica.com/Paper-RCNRE01-RCNRE01_051.html ]


۰ نظر
  • عنوان سایت منبع ttp://www.civilica.com/Paper-RCNRE01-RCNRE01_051.html