بایگانی ها

اثرات سر و صدای آبزی پروری روی رشد ، عامل شرط ، ضریب تبدیل غذایی و بقای قزل آلای رنگین کمان

چکیده :

در سیستم های پرورشی متراکم مخصوصا در سیستم های مدار بسته ، وسایل بهره برداری از قبیل هواده ، پمپ های هوا و آب ، دمنده ها و سیستم های فیلتر کننده خود به خود میزان صداها را در تانک های پرورش افزایش می دهند .

سطوح صدا و فرکانس های اندازه گیری شده در داخل سیستم های پرورشی متراکم در رنج شنوایی ماهی اند ، اما اثرات صداهای تولیدی در آبزی پروری بر روی گونه های خاص به خوبی معین نشده اند . مطالعات آزمایشگاهی و مزارع بیان می کند که صداهای بلند روی رفتار و فیزیولوژی ماهی می توانند اثر منفی داشته باشند .

بنابراین در معرض قرارگیری شدید سر و صداهای تولیدی آبزی پروری می تواند باعث افزایش استرس ، کاهش سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی و کاهش بقا شود . هدف از این مطالعه سنجش عمیق اثرات طولانی مدت سر و صداهای آبزی روی رشد ، عوامل شرط و بقای قزل آلای رنگین کمان پرورشی بود .

قزل آلای رنگین کمان در تانک های همسان  پرورش داده شد و از دو رفتار صدایی استفاده شد :

117dBre 1µpa Rms که سطوح صدای آن کمتر از دز ثبت شده در سیستم های مداربسته متراکم را بیان می کند 149dB1µpa Rms سطوح صدای تقریبا بالاتر از حدی که در سیستم های مدار بسته ایجاد می شود را بیان می کند در ابتدای مطالعه متوسط وزن ماهی در تانک ها 149dB,117dB به ترتیب 39gق, 40gr بودند . بعد از 5 ماه در معرض قرارگیری هیچ تغییر معنی داری در میان تیمارها برای وزن متوسط ، طول ، سرعت رشد ویژه ، عامل شرط و ضریب تبدیل غذایی یا بقا مشاهده نشد . (n=4) میانگین وزن نهایی برای تیمارهای 149dB,117dB به ترتیب 631+10  گرم بود در همه سرعت رشد ویژه برابر بودند یعنی 148d0,001,1.84d0.000/day بررسی سرعت رشد قزل آلای علامت گذاری شده بیان می کند ماهی تانک 149dB کندتر رشد کرده در طول اولین ماه در معرض قرارگیری سر و صدا (p<0.05) هر چند از آن پس ماهی به صدا مأنوس شدند .

این مطالعه بیشتر بیان می کند که رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان بعید است در دراز مدت به وسیله ی سطوح صدای معمولی سیستم های آبزی پروری متراکم تحت تأثیر قرار گیرد .

 

 

مقدمه :

 

اخیرا ، نگرانی های مربوط به تأثیرات آنتروپوژنی سر و صدا روی حیات دریایی ، دربرگیرنده افزایش پیدا کرده است (popper2003) بررسی تعدادی مزارع و آزمایشگاه معین کردند که اثرات صدا روی ماهی نشان می دهد که افزایش سطوح صدای محیط می تواند ، انتخاب مکان زیست ، رفتار و بوم شناسی آن را تغییر بدهد knudsenetel,2003,personetal1992) می تواند باعث اثرات منفی روی فیزیولوژی ماهی از جمله صدمات شنوایی

(popper clgke,1976,Enger,1981, Macauleyad2003) واکنش استرس

(smith et al2004,wypocki2006) و کاهش سرعت رشد (Sunetal.2001) شود .

اگرچه ، فقط تعداد محدودی از مطالعات به اثرات سر و صدای فیزیولوژی ، رشد و بقای ماهی در سیستم های پرورش مخصوصا سیستم های مدار بسته که به تولید سطوح صدای محیط بلندتر شناخته شده اند ، پرداخته اند .

ماهی همچنین در معرض سطوح صدای محیط افزایش یافته مخصوصا در سطح وسیع ، آبزی پروری وسیع تجاری که از سیستم های مدار بسته استفاده می شود .

در بسیاری از بهره برداری های آبزی پروری ماهی ها در تانک های مخصوص پرورش محدود شده اند که در آنجا نمی توانند به جایی با شرایط اپتیم صدایی کمتر بگریزند .

از این رو در معرض قرارگیری شدید سطوح صداهای بالا در آبزی پروری یک نگرانی است اگر چه اندک مطالعاتی به اثرات صدا روی گونه های پرورش پرداخته اند .

(1973 Hyat,Banner) زمانی که سطوح صدا در میان تانمک های اکواریومی تقریبا 20dB بالاتر از سطوح صدا در تانک های کنترل بود برای ماهی ها (Fundulus similes,cyptinodon Variegates) تخم هایی با قابلیت زیست کمتر و کاهش سرعت رشد را مشاهده کردند . (ayardere,Regnault1983,Lagardexe1982) گزارش دادند زمانی که سطوح فشار صدای محیط 30dB(spls) بالاتر از spls عادی جایگاه طبیعی میگوی   (crangon crangon) بود کاهش بقا و کاهش رشد در این میگو مشاهده می شود .

علاوه بر این Tehunetd1996 کاهش رشد و smoltification ماهی آزاد اطلس ، در تانک های فایبر گلاس که تحت سطوح صدا 2-10dB با توجه به mpa بالاتر از 100-500Hz تانک های بتونی را داشتند ، مشاهده کردند .

اگر چه بررسی زیر اثر صدای مصنوعی را سنجیده است که مشخصه سیستم های آبزی پروری نسبت آن برای تذکر (papoutsoglou.elel2007) مهم است که افزایش سرعت رشد و میزان استرس کمتر در عصب های انتقال دهنده ی مغزی در کپور معمولی وقتی موزیک مزرات برای تانک های پرورشی تحت شرایط نوری مشخص پخش شد ، را مشاهده کردند .

اخیرا wy sockefel 2007 دریافتند که شنوایی ، رشد ، بقا و مقاومت نسبت به بیماری قزل آلای رنگین کمان که به طور معمول در میان پتانسیل صدای سیستم های مدار بسته پرورش داده می شوند در نتیجه در معرض قرارگیری دراز مدت سر و صدای تولیدی (115,130,150dBreapaRms) آبزی پروری به صورت متراکم در دراز مدت تحت تأثیر قرار نگرفتند .

اگر چه ، ملاک شد گفته (wysocketel2007) همانند کاهش تغذیه و کاهش ناچیز سرعت رشد مخصوصا در نخستین قرارگیری در معرض سر و صدا ، بیشتر تعهد شده که اثر سر و صدای تولیدی آبزی پروری روی رشد قزل آلای رنگین کمان رسیدگی شود .

این مشاهدات توسط( wysockecte2007) گزارش نشدند به همین خاطر یک نمونه کوچک (n=2) برای تعیین کردن ( تصمیم گیری ) مشکل ایجاد کرده است .

اگر به اثرات مورد شک واقع شوند در مورد رشد واقعیت دارد . بنابراین موضوع مورد بررسی حاضر برای سنجش بیشتر پتانسیل اثرگذاری صداهای تولیدی آبزی پروری به صورت متراکم روی رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان بوده است .

بررسی کنونی تکمیل کننده مطالعات (wysocketel2007b) است و به در جهت مسیر نمودن تشخیص و تعیین جامع اثرات صدای تولیدی آبزی پروری روی رشد و بقای قزا آلای رنگین کمان از جمله سنجش ماهانه و دراز مدت رشد ، سرعت رشد ویژه ضریب تبدیل غذایی و عامل شرط صورت گرفته است .

نتیجه گیری :

1-3- چگونگی آزمایش

متوسط سطوح صدا برای تانک های کنترل و تانک های آزمایش به ترتیب 149+odB,117+1dB بودند عموما سطوح فشار صدا گوناگون بودند و به موقعیت داخل تانک ها بستگی داشت ، پر سرو صداترین مناطق نزدیک به کناره دیواره ها و کف مخزن ها ، آرامترین مکان سطح و مرکز مخزن بودند ( جدول 1و2) میانگین وضعیت طیف برای هر رفتار صدایی در (شکل 8) ارائه شده است . تغییرات معنی داری در میان تیمارها برای چگونگی پارامترهای زیر در آب وجود داشت : نیتروژن آمونیوم کل ، مواد معلق کل و اکسیژن نامحلول ( جدول 3)

همه پارامترهای کیفیتی آب با توجه به مقدار توصیه شده مناسب بودند ( colt & tamasson ,2001 ) و تفاوت بین تیمارها ناچیز اند پس روی رشد اثر نمی گذارند .

2-3- مشاهدات : وقتی رفتار صدایی 149dB آغاز شد ماهی با یک هشدار اولیه پراکنده شدن در میان مخزن و شنا کردن به صورت نامنظم واکنش نشان دادند . و ماهی شروع کردن به شنا کردن به صورت عادی در پی آشفتگی ایجاد و در ساعات کمی اولین صدا را دنبال کردند .

3-3- افزایش ( وزن )

در نتیجه ذخیره سازی تصادفی قزا آلای رنگین کمان وزن ها,39 d 0gr  و 40d0 به ترتیب برای تانک 199dB,117dB بودند ( شکل 2) ماهی تانک های 117dB کمی بزرگتر 5/1% اما نه به طور معنی داری بزرگتر (p=0.673) از ماهی تانک های 149dB در شروع مطالعه بودند . ( شکل 3) در پی یک ماه در معرض سر و صدا بودن ( نمونه 2) 95% تفاوت مشخص برای تیمار های 117dB و 149dB به ترتیب 79-91,97-92 گرم بودند و به ندرت صفات مشترک داشتند 95% تفاوت محسوس برای سرعت رشد ویژه و نیز مقدار ناچیزی اشتراک نشان دادند یعنی 2.20-3.07/dey برای تیمار 2.64-2.93/dey,117dB برای تیمار 149dB( شکل 4)

در نتیجه یک ماه در معرض قرارگیری شرایط آزمایشگاه وزن متوسط 91d0gr در تانک های 85d2gr,117dB در تانک های 149dB بود .( شکل 2)

ماهی در تانک های 117dB بعد از یک ماه 6.8% بزرگتر از تانک های 149dB بودند یک افزایش معنی داری از 1/5% در آغاز بررسی مشاهده شد . اثرات قرارگیری در معرض سر و صدا روی رشد قزل آلای رنگین کمان دراز مدت نبود .

تغییرات معنی داری در میانگین وزن تیمار 149dB,117dB و تغییرات معنی داری در مورد اثر متقابل زمان × تیمار

p=0. 062) )داشتند .

علاوه بر این ، در همه سرعت رشد ویژه برای تیمارهای 149dB,117 dB به ترتیب برابر با 1.84+0.01,1.84+0.00 بودند. (جدول 4)

ارزیابی 95% تفاوت های مشخص نشان می دهد که تغییرات وزنی تیمارهای 144dB,117 dB در پایان بررسی ها هم پوشانی داشتند ( یعنی به ترتیب 600-661, 630-652 گرم ) برای هر یک ماهانه نمونه برداری های وزنی صورت می گرفت. ( شکل 2 ، جدول 4)

میانگین وزنی برای تیمار (641+3gr)117dB یعنی 6/1% بیشتر از تیمار (631+10gr)149dB بود ، بدون وجود هیچ تفاوت آماری عمده در آغاز بررسی ها .

4-3- رشد ویژه (وزن )

برای بررسی های بیشتر پتانسیل تفاوت های نامحسوس رشد بین تیمار شده ها ، سرعت رشد مخصوصا ماهی علامت گذاری شده ، با بکارگیری MANOA سنجیده شدند همه تیمار ها هم پوشانی داشتند .

یک تفاوت معنی داری در سرعت رشد ویژه در میان تیمارهای 149dB,117 dB وجود داشت (P=0.035) ، همچنین (P=0.00) و اثر متقابل تیمار × زمان پس از این آنالیزها ، آزمودن دوباره α=0.01 نشان داد که تغییر در اثر متقابل تیمار ×زمان در طی آزمون 2 رخ داده است (P=0.00) میانگین وزن ها برای نمونه برداری های 6,5,4,1 به طور معنی داری متفاوت نبود .

5-3- رشد ( طول )

طول قزل آلای رنگین کمان در ابتدای مطالعه در بین تیمارها مساوی بود 142+0,mm در نتیجه یک ماه در معرض قرارگیری در شرایط آزمایش میانگین طول بدن در تانک های 175+1mm),114dB و در تانک های 178+1mm) 149dB) بودند ( شکل 5)

مشابه روند وزن ماهی اختلاف چند درصدی در ( طول ) کاهش می یافت بعد از اولین ماه بررسی و در نمونه گیری ها بعدی هم کاهش می یافت ( شکل 3) در معرض قرارگیری سر و صدا روی رشد طول قزل آلا اثر دراز مدتی نداشت تفاوت معنی داری تیمارها ی (p=0.260) 149dB,117 و هیچ تغییر قابل توجهی در طول بدن در مورد اثر متقابل درمان × زمان (p=0.358) وجود نداشت . طول ماهی ها در پایان مطالعه برای تانک های 149dB,117 به ترتیب 33+1mm, 33+2 mm بود ( شکل 5 – جدول 4)

6-3- عامل شرط

هیچ تغییر معنی دار در عامل شرط تیمارها (p=0.431) و اثر متقابل درمان x زمان (p=0.804 در تمام مدت مطالعه وجود نداشت . عامل شرط قزل آلای رنگین کمان برای تانک های 199dB,117dB برای آغاز مطالعه به ترتیب 1/37+0.01 1.36+0.01, بودند . عوامل شرط قزل آلای رنگین کمان در پایان مطالعه 71+0.01را برای تیمار 1.70+0.01,117dB برای تیمار 149dB بودند . ( جدول 4)

7-3- ضریب تبدیل غذایی :

در بین تیمارها هیچ تغییر معنی دار در FCR وجود نداشت (P=0.141) ، اما در بر همکنش زمان × درمان تغییر معنی داری وجود داشت . (P=0.001)

مطابق پارامترهای فوق الذکر ، بیشترین تغییر FCR در میان تیمارها در طول مدت اولین ماه بررسی ها رخ داد . بعد از یک ماه در معرض قرارگیری سر و صدا ، FCR در تانک 1.01+0.04,117 dB در تانک های dB 149 ضریب تبدیل غذایی برای تیمارهای 149 dB,117dB در تمام مطالعه به ترتیب 1.09d0.92,1/07d0.01 بودند .

 

 

 

 

 

8-3- بقا

هیچ تغییر معنی داری در درصد بقای تیمارهای 149,117dB وجود نداشت یعنی به ترتیب %99.0d0.29 %98.6d0.4 بودند (p=0.661) جدول 4) میانگین مرگ و میر کل برای 3d1  117 dB ماهی و 2d0 ماهی برای تیمار 149dB بود . مجموع مرگ و میر های در بین همه ی تانک های همسان 11 ماهی برای تیمار 117dB و 8 ماهی برای تیمار 149dB بود .

 

بحث :

سیستم های آبزی پروری متراکم ، مخصوصا سیستم های مدار بسته ، اغلب وسایل و تجهیزاتی از جمله هواده ها ، پمپ آب ، پمپ هوا ، برداشت کننده ها ، دمنده ها و سیستم های فیلتر کننده که می توانند سطوح صدای محصور در داخل تانک های پرورش را بالا ببرند ، بکار می رود .

(Davidsonetell2007) دریافتند که فرکانس های پایین تن صداها در مجاورت پمپ ها (59H2) و دمنده ها (29H2) تولید می شود پخش می شدند در داخل تانک های پرورش و بلندترین طیف صداها را ایجاد می کردند . دریافتند که متوسط (broadBand) باند پهن سطوح فشار صدا (SPls) در بین سیستم های آبزی پروری متفاوت بود .

متوسط SPls از <100dB re l µpa در یک استخر خاکی با هواده خاموش شده ، 120dB در کانالهای بتونی و 130dB در تانک های فایبرگلاس مدور با سایزهای گوناگون تفاوت داشت .

در یک بررسی مشابه ، SPls معمولا بالاتراند به نسبت فرکانس های پایین (125-135dB re l µpa  at 25-l000Hz) و تغییر می کنند از (100-115dB l µpa at 1-2kH) در نتیجه ، ماهی پرورش داده شده شدیدا در معرض سطوح صداهایی که در رنج های شنوایی بسیاری از گونه های آبزی پروری ها قرار دارند .

سطوح فشار صدا در میان سیستم های آبزی پروری به طور باورنکردنی بیشتر از سطوح صدای زیر آب اکثر مکان های زیست طبیعی است .

برای مثال ، (lugii et al 2003) گزارش دادند سطوح فشار صدای ماکزیمم در رودها و رودخانه ها 85-110dB میانگین سطوح صدای  می باشند . همچنین اندازه گیری شد در عنصرهای شناسایی شده برای حمایت لز قزل آلای رنگین کمان

(wysocki et al 2007) از اینرو ماهی های زیست کننده در نهرها مانند قزل آلا که در سیستم های متراکم مدار بسته پرورش داده می شوند می توانند در معرض سطوح صداهایی که 40-75 dB  هستند، بیشتر از سطوح صداهای تجربه شده در محیط های طبیعی قرار بگیرند .

در مطالعه کنونی صداها با سطوح فشار نزدیک یا بالاتر دز نرمال آبزی پروری در سیستم های مدار بسته پخش شدند که ایجاد آن در دراز مدت تأثیری روی مشخصه های قزل آلای رنگین کمان نداشت .

اگر چه اثرات رو به روی رشد ، مشاهده شد در اثبات نوشته های و مشاهدات (wysocki et al 2007) دوباره در طی این بررسی نیز مشاهده گردید ، آنالیز داده ها نشان داد که قزل آلای رنگین کمان که تیمار شدند 149dB بود که تحت تأثیرات منفی در اولین ماه در معرض قرارگیری سر و صدای بودند وپس از آن با صدای افزایش یافته در مطالعات باقیمانده سازگار شدند .

مشاهدات نخستین واکنش وحشتزدگی تغییرات نامحسوس برای وزن ، وجود تفاوت چند درصدی طول و وزن و FCR بالاتر برای هر یک از تیمارهای 149dB نشان می دهد که در طول اولین ماه در معرض قرارگیری با 149dB تحت تأثیرات منفی بوده اند .

کاستی های ناچیز سایز نمونه (n=4) که ناشی از محدودیت منابع در دسترس بود ، طرح بررسی به اندازه کافی برای پیدا کردن آماری تفاوت های نامحسوس قوی نبود یعنی کمتر از 10% برای شبه سازی بیشتر تغییر پتانسیل رشد در بین تیمار ها ، سرعت رشد ماهی های علامت گذاری شده برای هر تیمار کنار هم گذاشته شده و مورد مقایسه قرار گرفتند نتایج تغییر معنی داری در میان تیمارها و در اثر متقابل زمان × درمان ( تیمار ) را نشان می دهند .

آنالیزهای پس از آن بیان کردند یک تغییر معنی داری در ماهی ، نمونه 2 بعد از نخستین ماه در معرض قرارگیری سر و صدا بنابراین بررسی سرعت رشد ویژه مدارک بیشتری در مورد اثرات منفی نامحسوس می باشد برای تیمارها 149dB در طول نخستین ماه در معرض قرارگیری صدا ارائه می دهد . خصوصیات ماهی به دلیل اعداد مشابه به صورت نوعی بررسی نشد . از این رو این نتایج همه محاسبات به کار برده می شدند ، اما برای امکان بررسی بیشتر تغییرات ناچیز در میان تیمارها استفاده شدند .

تفاوت نامحسوس در رشد و به صورت نسبی FCR بالاتر اندازه گیری شد برای تیمار 149dB  که می تواند با چندین تئوری توجیه شود .

1-تغذیه ماهی ها مانندتیمار 117dB به خوبی کنترل نشده بنابه امکان فشار استرس و وضعیت شنوایی

2-ماهی مقدار مشابهی غذا مصرف می کردند اما مقداری از انرژی ها برای واکنش استرس بیشتر از عمل رشد به کار گرفته می شده اند مخصوصا وقتی که شدید باشند می توانند روی رشد ، رسیدگی جنسی و تولید مثل ، پاسخ ایمنی ، بقا در ماهی اثر منفی داشته باشند ظاهرا قزل آلای رنگین کمان در آداپته کردن فیزیولوژیکی برای واکنش کلی استرس که ایجاد می شد به وسیله 149dB ، موفق بودند به طوریکه با افزایش سرعت رشد بقای خوب ، در طول قسمت باقیمانده مطالعه اثبات کردند در نتیجه اولین ماه در معرض قرارگیری سر و صدا SGR برای تیمارهای 149dB افزایش یافت و کمی سریعتر از سرعت رشد تیمار 117dB بود ( نمونه 3 و شکل 4) نشان دادند که ماهی نسبت به فشار استرس ناشی از صداها آداپته می شود . اثرات کمین روی رشد قزل آلای رنگین کمان در این بررسی و بررسی های (wysocki) ثبت شدند و برای توانایی شنوایی قزل آلای رنگین کمان مشابه گزارش شدند . مطالعات قبلی نشان دادند که سالمونید ها محدوده ی شنوایی وسیعی ندارند یا حساس اند به سطوح فشار صدا پس نمی توان باور کرد که اکتفا به وسیله افزایش صدای محیط تحت تأثیر قرار بگیرند .

(Hawkins & Johnston,1978) دریافتند که ماهی آزاد اطلس ، محدوده ی شنوایی ، نسبت به فرکانس های 380HZ واکنش نشان نمی دهد و( wysocki 2007b) دریافتند که قزل آلای رنگین کمان به صدای برانگیخته شده ی بالاتر از 500HZواکنش نشان می دهد .

به علاوه (wysocki et al 2007)  پی بردند که آستانه شنوایی قزل آلای رنگین کمان پرورش داده شده است تحت شرایط مشابه یعنی در تانک های باSPLs 150dB re l µap Rms تحمل نمی کنند تغییر در آستانه شنوایی را که بخواهد باعث آسیب شنوایی شود ، چون آنها ساختار شنوایی تخصص یافته ندارند و از این رو یک رنج محدودی از حس شنوایی را دارند .

انواع محدوده ی شنوایی می توانند فقط پیدا کنند فرکانس های زیر 500Hz و نسبت به سطوح فشار صدا حساس نیستند . بسیاری از گونه های استخوانی از جمله کپور و گربه ماهی دارای آداپتسون فیزیولوژی که استخوان و بر نامیده می شود که کیسه شنا و گوش داخل را به هم متصل می کند که قدرت شنوایی را بالا می برد

(popper& Fay 1973 ; popperetell 2003) بیشترین شنوایی تخصصی  شده می توانند پیدا کند سطوح فشار صدا به کمی 50-75dB و شامل فرکانس هایی از  100-2000 Hz اگر چه رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان در طول سرعت مطالعه در دراز مدت تحت تأثیر قرار نمی گیرد ، اما این نتایج نباید شود برای همه گونه ها پرورش داده شد در نظر گرفته شود .

گونه هایی با تخصص شنوایی مانند گربه ماهی ، goldfish و کپور گاهی اوقات در سیستم های متراکم پرورش داده شود مثل سیم مدار بسته (Halachmi 2006;Ngetel1992; Broussard& simco1976 ;Mcvieng2004)

 

نتیجه گیری :

سرانجام ، صداهای تولیدی آبزی پروری متراکم ، مخصوصا صدای ایجاد شده با سیستم های مدار بسته ، از رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان در بزرگترین سنجش چرخه های تولیدی موانعت نمی کند .

بنابراین نتایج بررسی کنونی یافته های   (wysocki et al 2007) را تأیید می کند اگرچه تغییرات معنی داری در رشد قزل آلای رنگین کمان در این بررسی دیده شد ، مقایسه داده های آن لیز شد . نشان می دهد که قزل آلای رنگین کمان ظاهر می شود برای یک پاسخ استرس وقتی صدای شروع می شود اما وقف می دهد با صدای افزایش می شود .

هیچ اثر سرو صدایی در طول مطالعه پدیدار نشد که نامحسوس باشد . اگر چه ، مدیریت سر و صدا در سیستم آبزی پروری متراکم باید با هم نیز درنظر گرفته شود . در آبزی پروری های استاندارد ماهی می تواند تجربه کند شرایط محیطی مشابه با دزی که ارائه شد در این مطالعه که در آن آنها به صورت ناگهانی در معرض سطوح صدا بالا قرار گیرند .

اگر چه ماهیها در جریان مطالعه سازگار شدند با صدای افزایش یافته ، ضریب این کاهش یافت و بیماری می توانند در نتیجه استرس موجود ایجاد شود مانند کیف آب پایین دستکاری ناچیز ، یا حالت تراکم شده بنابراین ، سیستم های تولید کننده صدا باید تغییر پذیر در نظر گرفته شوند که نیاز به کنترل شدن دارند بعضی وسایل آبزی پروری طراحی شده اند با محل جداگانه پمپ ها ، دمنده ها ، و وسایل دیگر که برای نواحی پرورش به کار گرفته می شوند با حداقل پخش صدا در تداخل تانک ها .

Davids et al 2007)) بعضی روشهای به درد خور و ارزان برای کاهش سطوح صدا در داخل تانک های پرورش ماهی پیشنهاد کردند . برانگیخته شدن صدای غیر قابل تغییر ، که قزل آلای رنگین کمان سازگار شد . قزل آلای رنگین کمان توانست واکنش های متفاوتی نسبت به الگوهای صدایی نامنظم داشته باشد . از جمله انفجار صدا ، که اغلب اتفاق می افتند در بین تجهیزات آبزی پروری که در جهت ساخت ، استفاده از ابزارها برقی و بکارگیری وسایل که برای تمیز کردن و برداشت استفاده می شوند .

بنابراین ، تحقیق متشابه انفجار های ترکیدن شدید سرو صدای آبزیپروری می تواند مفید باشد .

علاوه بر آن تحقیق در تعیین اثرات دراز مدت سرو صدای تولیدی آبزی پروری روی تخم ها و لارو قزل آلای رنگین کمان و ...خیلی از گونه های پرورش ، مخصوصا ماهی با اندام شنوایی تخصص یافته  لازم می باشد.


کلمات کلیدی: #قزل الا #پرورش قزل آلا
۰ نظر