بایگانی ها

ژن مقاومت به گیاهان در برابر آفات و بیماریهای گیاهی(ارزیابی ژنتیکی 3)

 

ژن مقاومت به گیاهان در برابر بیماری و آفات گیاهی :

استفاده از ارقام مقاوم یکی از راه های مبارزه با نماتودها میباشد که کارهای بسیار مفیدی انجام شده از جمله درمورد هلو رقم نماگارد(Nemagard) و ارقام گوجه فرنگی که حاوی ژن مقاوم Mi بوده و نسبت به سه گونه M.javanica و M. incognita مقاوم می باشد که امروزه در اختیار تولید کننده گان است (سیکورا و فرناندز، 2005). فهرست ارقام متعدد انواع گیاهان زراعی و باغی مقاوم نسبت به گونه های مختلف نماتدهای مولد غده در کتاب الن وایت هد ارایه شده است (ویتهید، 1997). داماد زاده و قاسمی (زیر چاپ) واکنش پایه های مختلف هلو: هلو علویجه، هلوی میسوری، شفتالو و آلوی ماریانا)، بادام ( بادام تلخ پوست سنگی ، بادام وحشی Scopria، بادام وحشی ارزن) و قلمه های ریشه دار ارقام انگور(عسگری، مهره اصفهان، یاقوتی، خلیلی، سرخ فخری شاهرودی و بیدانه قزوین) و دورگ 677 Gf را نسبت به نماتودهای M.javanica و race2 M.incognita مورد ارزیابی قارار دادند، که نتایج حاصل:  1) حساسیت پایه های مورد آزمایش نسبت به نماتود race2 M.incognita بیشتر از نماتود M.javanica می باشد.2) رقم هلوی ماریانا، بادام ایکوپاریا، انگورخلیلی و دورگ677 Gf مقاوم به ترتیب رقم نسبت به نماتود M.javanica می باشد.3) نتایج حاصل از تاثیر نماتود race2 M.incognita روی پایه های مختلف در طول سه سال آزمایش نشان می دهد که هیچ یک از ارقام بررسی شده به این نماتود مقاومت نشان نداده اند، لیکن متوان ارقام هلوی ماریانا و بادام اسکوپاریا و پایه ی 677 Gf را مقاوم تر از سایر ارقام معرفی نمود.

آنچه اکنون موجود است: در حال حاضر در بعضی از دورگهای ذرت مقاومت محدود در برگها و تحمل در غلاف نسبت به خورده شدن به وسیله ساقه خوار اروپایی ذرت وجود داشته و تلاشها برای بهبود وضعیت ادامه دارد.

تحقیات جاری : به نژادی ذرت و سویا نشان دهنده ی کانون تلاشهای تحقیقاتی و توسعه در بزرگترین شرکتهای بذر در آمریکا است. برنامه های خصوصی و عمومی ،روی شناسایی رگه های جدید که دارای مقاومت به آفات هستند،تمرکز یافته اند.فناوری و بیوتکنولوژی کامپیوتری ابزارهایی را برای ایجاد روال های کارآتر جهت تشخیص رگه های مقاوم اضافه نموده اند.تحقیقات مهندسی ژنتیک بالقوه جدیدی از مواد ژنتیکی را پیشنهاد می نماید.محققین در حال بررسی واکنشهای ژنتیکی رقابت علفهای هرز برای نور- به ویژه در مراحل نشاء – به عنوان یک مقدمه برای ایجاد رقم های رقابت کننده ی گیاهان می باشند.روشهای بهبود یافته ی نگهداری و حفاظت از مواد ژنتیکی .ورود و بهبود ژنتیکی گیاهان جایگزین جدید.  

اطلاعات ژنتیکی تمام موجودات زنده، یعنی اطلاعاتی که تعیین میکند یک موجود زنده چه میتواند باشد و چه میتواند انجام دهد، در داکسی ریبونوکلئیک اسید( (DNAآن نهفته ( رمز سازی شده ) است این موضوع  فرایند تحقیقات زیادی از مبارزات ژنتیک را در فواصل زمانی گسترده تحت پوشش خود قرار داده و مقاومت ژنتیگی گیاه میزبان آلوده به بیماری های ویروسی یا حتی باکتریایی  و شرایط زیست محیطی کشاورزی مدرن را به دامن کشیده و اخطار های بزرگی را به پژوهشگران فن نشان داده است.


کلمات کلیدی: #سری مقالات زینب کیخسروی
۲ نظر
  • عنوان سایت منبع سری مقالات زینب کیخسروی