تولید ترکیب نگهدارنده آب در خاک (کلینوپلانت) به منظور به حداقل رساندن آبیاری زمین های کشاورزی و فضای سبز

ارسال شده توسط بابک شعبان نژاد گیلاکجانی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۹۱ مشاهده - ارسال شده در کشاورزی

تولید ترکیب نگهدارنده آب در خاک (کلینوپلانت) به منظور به حداقل رساندن آبیاری زمین های کشاورزی و فضای سبز

مقدمه
شناختی جامع از عوامل موثر بر رشد و تولید گیاهان و نحوه تاثیر این عوامل بر کمیت و کیفیت محصول از اصول موفقیت در تولیدات کشاورزی به شمار میآید. تنشهای گوناگون محیطی از عواملی هستند که تولیدات محصولات کشاورزی را به طرق مختلف با مشکل مواجه میسازند. یکی از مهمترین عوامل محیطی که رشد و تولید محصولات زراعی و باغی را تحت تاثیر قرار میدهد میزان آب در دسترس گیاه است. کاهش مقدار آب در دسترس گیاهان منجر به بروز تغییرات مورفو- فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی در آنها میشود و در نهایت عملکرد محصولات را کاهش میدهد. رشد جمعیت جهان از یک سو و کمبود و محدودیتهای روز افزونی که در منابع آب شیرین در سطح جهانی دیده میشود از سوی دیگر، خشکی را به شایعترین تنش محیطی و مهمترین عامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی در جهان تبدیل کرده است، به طوریکه در حال حاضر تنش خشکی پتانسیل تولید را از بیش از 25 درصد زمینهای قابل کشت موجود در جهان سلب کرده است [1].
بخش عمدهی مناطق خشک و نیمهخشک جهان در محدودهی بین عرضهای جغرافیایی 15 تا 30 درجه شمالی و جنوبی قرار گرفته است، به طوریکه وسعتی در حدود 7/44 میلیون کیلومتر مربع را شامل میشود. ایران با متوسط بارندگی 250 میلیمتر در سال (کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در جهان) جزء مناطق خشک و نیمهخشک جهان طبقهبندی میشود و کمبود آب اصلیترین عامل محدودکننده در تولیدات کشاورزی آن به حساب میآید [2]. عدم بارندگی کافی و غیریکنواختی توزیع آن در طول فصل رشد باعث شده که نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی به قدر کافی تامین نگردد. از اینرو قرار گرفتن گیاهان در معرض تنش خشکی به خصوص در برخی از مواقع سال امری اجتنابناپذیر در کشاورزی ایران محسوب میگردد. هر چند در بسیاری از مناطق این کشور با تکیه بر منابع آب زیرزمینی، کمبود آب از طریق آبیاری جبران شده است، اما به توجه به محدود بودن این منابع، در آیندهای نه چندان دور گسترش شدید خشکی و تنشهای گیاهی مرتبط با آن در ایران قابل پیشبینی است. از این رو تلاش برای بهرهوری حداکثری از آب موجود، امری اجتناب ناپذیر است. به روز کردن سیستمهای انتقال آب، توسعهی شیوههای نوین آبیاری جهت به حداکثر رساندن بهرهوری از آب و استفاده از مواد نگهدارنده آب در خاک از جمله راهکارهایی هستند که برای حداکثر استفاده از حداقل آب موجود پیشنهاد میشوند [1].
انواع مواد نگهدارنده آب در خاک
مواد آلی، برخی از کانیهای معدنی و پلیمرهای سوپر جاذب از اصلیترین موادی هستند که برای افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک به کار برده می شوند. پلیمرهای سوپرجاذب از جنس هیدروکربن و از مشتقات نفت هستند و میتوانند چندین برابر وزن خود آب جذب کنند. کاهش کارایی سوپر جاذب ها در خاک و آب شور، از بین رفتن و تجزیه این مواد در خاک پس از دو تا سه سال و بالاخره قیمت بالای این مواد مصرف پلیمر های سوپر جاذب را در زمینهای کشاورزی محدود کرده است. این در حالی است که ترکیب نگهدارنده آب کلینوپلانت متشکل است از کانیهای معدنی، مواد آلی و کود های دامی و مرغی که همگی طبیعی بوده و از ظرفیت بالایی در نگهدارندگی آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برخوردار هستند.
ویژگی های ترکیب نگهدارنده آب کلینوپلانت
1- تولید در داخل کشور
2- ارزان و مقرون به صرفه بودن در قیاس با جاذب الرطوبههای پلیمری
3- صد در صد طبیعی
4- بدون هیچ گونه سمیت و دوستدار محیط زیست
5- سم زدا و حذف کننده فلزات سنگین در خاک و آب
6- بهبود ظرفیت نگهدارندگی آب در خاک
7- پایدار ماندن کانیهای آن در خاک برای مدت30 تا 40 سال
8- مخزن و تامین کننده عناصر ضروری ماکرو و میکروی مورد نیاز گیاه
9- ظرفیت تبادل کاتیونی بالا
10- جلوگیری از آبشویی عناصر غذایی
11- افزایش مقاومت گیاه به سموم زیستی و غیر زیستی و عوامل اکساینده در خاک
12- کاهش حجم و دور آبیاری
13- حفظ تراوت و شادابی گیاه در شرایط کم آبی
14- کاهش امراض و آفات خاکزی
15- افزایش مقاومت به بیماری های ریشه
16- افزایش عملکرد گیاه
17- بهبود دهنده ماده آلی خاک
18- بهبود تهویه خاک
19- افزایش نفوذپذیری خاک
20- جذب کننده بوی بد کودهای دامی و مرغی و حفظ عصاره این کودها در ساختار خود
21- محصولی کاملا ارگانیک
22- قابلیت تولید در مقیاس صنعتی
منابع
عسکری، ا.، 1393. بررسی اثر رژیم رطوبتی و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک، عملکرد، اسانس و مواد موثره جمعیتهای رازیانه، پایان نامه دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
کوچکی، ع. و م. نصیری محلاتی، 1373. اکولوژی گیاهان زراعی، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.--

برچسب اخبار: #کود نگهدارنده آب
۰ نظر